Activiteitenbesluit en werkboeken milieumaatregelen

Vraag

Wat is de relatie tussen het Activiteitenbesluit en werk- en handboeken met milieumaatregelen?

Antwoord

Voor een aantal bedrijfstakken zijn in het verleden hand- en werkboeken ontwikkeld. Deze documenten waren een hulpmiddel voor de implementatie van het doelgroepenbeleid, zoals dit tot 2010 liep. De documenten zijn geen aangewezen BBT-documenten in de Regeling omgevingsrecht (Mor). Wel kan deze informatie mogelijk nog bruikbaar zijn bij het opstellen van voorschriften in maatwerkbesluiten op basis van het Activiteitenbesluit of in vergunningen.

De hand- en werkboeken gaan uit van een integrale aanpak van de milieuproblematiek van die bedrijfstak. Ze schetsen een beeld van maatregelen en voorzieningen die als invulling kunnen dienen voor te realiseren emissiereducties. In een aantal gevallen gaat het om een verdere uitwerking van meer algemeen geformuleerde beleidsuitgangspunten.