Activiteitenbesluit emissiegrenswaarden en luchtkwaliteitseisen

Vraag

Is behalve de emissie naar de lucht ook de luchtkwaliteit van belang? Moet ik toetsen aan luchtkwaliteitseisen?

Antwoord

Ja. Bij emissie-eisen uit afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit moet het bevoegd gezag ook toetsen of deze eisen toereikend zijn om te voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen. Hiertoe wordt zonodig gebruik gemaakt van verspreidingsberekeningen voor luchtverontreiniging, volgens het geldende nationaal verspreidingsmodel (NNM) voor luchtverontreiniging.

Voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit en hanteren van het BBT-principe bieden geen garantie voor een verantwoorde luchtkwaliteit. Als de bereikte milieukwaliteit niet acceptabel is, dan heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om:

  • op basis van gemotiveerde overwegingen scherpere eisen dan die van het Activiteitenbesluit op te leggen, of
  • volumebeperkende maatregelen in de vergunning op te nemen, of
  • een vergunning te weigeren

Bij het toepassen van het Activiteitenbesluit moet worden voldaan aan de wettelijke eisen voor de kwaliteit van de buitenlucht. Deze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Er zijn grenswaarden voor fijnstof, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen.

Naast de grens- en richtwaarden uit de Wet Milieubeheer moet het bevoegd gezag ook rekening houden met de MTR waarden voor de luchtkwaliteit. Meer informatie over het MTR staat in de handleiding zeer zorgwekkende stoffen.