Moet een silo met stuifgevoelige stoffen worden afgezogen?

Vraag

Moet een silo met stuifgevoelige stoffen worden afgezogen?

Antwoord

Nee. Op de ontluchting van de silo is een (doeken-)filter voldoende om de stofemissies te beperken. Afzuiging van de silo is niet nodig.

Stuifgevoelige stoffen zijn ingedeeld in stuifklassen. Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit geeft hiervan een overzicht. Volgens artikel 3.38 van het Activiteitenbesluit moet opslag van stoffen van stuifklasse S1 en S3 plaatsvinden in een ‘gesloten ruimte’. Onder gesloten ruimte wordt volgens de nota van toelichting (staatsblad 2010/781) verstaan de opslag in

  • een gebouw
  • een silo
  • een gesloten container

Dergelijke ruimtes hebben over het algemeen geen ventilatie. De stofemissies zullen daardoor zo laag zijn dat deze altijd onder de in artikel 2.6 of 3.38, tweede lid, genoemde massastroom blijven. Als er wel ventilatie is, dan moet het bedrijf bij een emissie boven de massastroom een stoffilter toepassen.

Bij het vullen of legen van een silo zijn soms wel aanvullende maatregelen nodig.

Als het bedrijf bij het vullen of legen van silo’s een doekfilter of een andere geschikte filtrerende afscheider toepast, voldoet het bedrijf aan artikel 3.38 van het besluit. Afzuiging bij silo’s is dan niet nodig.

Zie voor meer informatie de pagina Luchtvoorschriften bij op- en overslaan.
Massastroom (of vracht)

De uitstoot van de massa van een bepaalde stof of stoffen uit eenzelfde stofklasse of -categorie per tijdseenheid (in g/uur). Massastroom is de emissieconcentratie vermenigvuldigt met het debiet.

Stofklasse

Onderverdeling binnen een stofcategorie op basis van vergelijkbare (toxicologische) eigenschappen.

Stofcategorie

Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of chemische eigenschappen. Onderscheiden worden:

  • ZZS: zeer zorgwekkende stoffen, de minimalisatieverplichte stoffen
  • S: zwevende deeltjes, uitgedrukt als totaal stof
  • sO: stofvormige organische stoffen
  • sA: stofvormige anorganische stoffen
  • gA: gas- of dampvormige anorganische stoffen
  • gO: gas- of dampvormig organisch, met uitzondering van methaan