Moet een vergunningplichtig bedrijf altijd gegevens aanleveren over luchtemissies bij het aanvragen van een vergunning?

Vraag

Moet een vergunningplichtig bedrijf altijd gegevens aanleveren over luchtemissies bij het aanvragen van een vergunning?

Antwoord

Een bedrijf waarvoor eisen gelden uit afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit is verplicht om gegevens over luchtemissie aan te leveren. Een bedrijf moet de aard en omvang van de milieubelasting die het bedrijf kan veroorzaken aangeven. Een onderdeel van de aard en omvang bestaat uit het aanleveren van gegevens over de nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Dit is vastgelegd in Regeling omgevingsrecht art 4.1 lid 1 en 4.17 lid 2. Een vergunningplichtig bedrijf die activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit verricht, is uitgezonderd om gegevens aan te leveren voor activiteiten uit hoofdstuk 3. Deze activiteiten zijn meldingplichtig, dit volgt uit het Besluit omgevingsrecht art 2.4 lid 2.

Bij het indienen van de gegevens, kan een inrichting eenmalig aantonen dat de massastroom lager is dan de vrijstellingsgrens. In dat geval is de inrichting verder vrijgesteld van maatregelen. Dit is vastgelegd in artikel 2.8 lid 1 onder a van het Activiteitenbesluit.