Zichtbare stofemissies

Vraag

Wat moet ik verstaan onder het begrip zichtbare stofemissies?

Antwoord

Bij diffuse emissies van stuifgevoelige goederen is vaak het uitgangspunt dat geen direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden. In algemene zin is het begrip "zichtbare stofemissie" bedoeld als signaleringsinstrument in het kader van "good housekeeping".

Rond een potentiële stofbron, bijvoorbeeld een overslagpunt, kan zichtbaar stof worden verspreid. Dit is doorgaans een teken dat afzuiging of inkapseling niet optimaal functioneert. Een voorschrift dat geen zichtbare stofemissie mag optreden zonder verdere specificatie kan bij handhaving problemen opleveren. Iedere stofemissie die zichtbaar is, is dan te veel. Het is zaak om - waar zinvol - de term "zichtbare stofemissie" per situatie verder te omschrijven en in handhaafbare maatwerk- of vergunningvoorschriften te vertalen.