Kosten en baten afweging

De afweging van de kosten en baten van een maatregel gericht op ZZS is niet eenduidig. De kosten van de maatregel zijn relatief goed in kaart te brengen. Het eenduidig bepalen van de baten is nu nog niet goed mogelijk. De afweging van kosten versus baten verschilt per situatie. Een afweging zal daarom voor elke situatie afzonderlijk nodig zijn.

Wanneer speelt de afweging van kosten en baten

Bij ZZS gaat het om stoffen die potentieel ernstige schade kunnen toebrengen aan mens en/of het milieu. De baten zijn daarom in de regel hoger dan bij emissiebeperking van andere stoffen. Het gaat hierom de toepassing van maatregelen die verder gaan dan best beschikbare techniek (ofwel: BBT+). De afweging tot welke kosten van BBT+-maatregelen opwegen tegen de baten.

De afweging van kosten en baten van maatregelen om ZZS te vermijden of te minimaliseren is van belang in de afweging of een maatregel nog genomen moet worden. Dit komt voor bij:

  • het vermijden of verder minimaliseren van de emissie van ZZS. Het bevoegd gezag stelt vast of er een maatregel is die het bedrijf kan of moet nemen. Er geldt een verplichting om continu te streven naar het voorkomen of als dit niet mogelijk is het dan het minimaliseren van de emissie van ZZS.
  • Het verlagen van de immissie van ZZS tot onder het MTR. Uitgangspunt is dat een emissie die leidt tot een immissie boven de MTR niet mag. Het bevoegd gezag heeft onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om een dergelijke emissie toch toe te staan. Bijvoorbeeld als de technische kenmerken van de installaties een verdere reductie op dat moment niet toelaten. Het bevoegd gezag neemt de kosten-baten afweging mee in dit besluit. Het toestaan van een hogere emissie legt het bevoegd gezag vast in een maatwerkbesluit.

In beide gevallen blijft de minimalisatieverplichting en 5-jaarlijkse onderzoeksplicht bestaan.

Afwegingskader kosten en baten

Het Afwegingskader kosten en baten is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag. Het ondersteunt het bevoegd gezag bij het maken van de afweging van kosten en baten. Het geeft op zich geen antwoord op de vraag of een maatregel kosteneffectief is. Wel geeft het een methodiek aan het bevoegd gezag om deze afweging te maken.