Toelichting werkblad Afwegingskader

Deze webpagina geeft een toelichting per thema van het excelbestand Afwegingskader (xlsx, 43 kB). De namen en nummering komen overeen met de namen en de nummering in het werkblad.

 1. Algemeen
 2. Stofeigenschappen
 3. Emissiebeperkende maatregel lucht
 4. Kosten
 5. Baten
 6. Bedrijfsspecifieke en omgevingsspecifieke omstandigheden
 7. Afweging en conclusies

1 Algemeen

Vul in dit onderdeel de algemene bedrijfsgegevens in. Beschrijf hiernaast de bedrijfssituatie. Geef ook aan op welke manier de zeer zorgwekkende stof ontstaat. Beschrijf verder of het om een puntbron of diffuse emissie gaat. De emissiegrenswaarden uit het Activiteitenbesluit gelden alleen voor puntbronnen.

2 Stofeigenschappen

Dit onderdeel geeft aan of het gaat om een zeer zorgwekkende stof. Geef verder hier de volgende aspecten van deze stof aan:

 1. Naam stof en CAS nummer. Vul deze gegevens in zodat goed vaststaat om welke stof het gaat.
 2. MTR-waarde. Het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) is de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten.
 3. Immissie voor maatregel. Het bedrijf heeft in een eerdere fase de immissie van de zeer zorgwekkende stof bepaald. Deze informatie is de basis om te bepalen of overschrijding van het MTR plaatsvindt.
 4. Dit is de emissieconcentratie in mg/Nm3 in het afgas van de zeer zorgwekkende stof. Het gaat hier om de huidige situatie, zonder het effect van (aanvullende) emissiebeperkende maatregelen.
 5. Dit is de hoeveelheid afgas in Nm3/uur die ontstaat door de bedrijfsactiviteiten.
 6. Emissie-uren per jaar. Dit is het aantal uren per jaar dat er emissie is.
 7. Het excelbestand berekent de jaarlijkse emissie van de zeer zorgwekkende stof op basis van de gegevens die hier boven staan.
 8. De zeer zorgwekkende stof is een minimalisatie verplichte stof. Vanuit het Activiteitenbesluit geldt een minimalisatieplicht. Over het algemeen is een ZZS ingedeeld in de stofcategorie ZZS. Artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit geeft een verdere onderverdeling van de stofcategorie ZZS: ERS emissie van extreem risicovolle stoffen, MVP-1 emissie van vaste stoffen en MVP-2 de emissie van gas- of dampvormige stoffen
 9. Grensmassastroom in het geval van een puntbron. Dit is de maximale toegestane emissievracht in g/uur. Als de emissievracht hierboven zit, zijn er emissiegrenswaarden van toepassing. De sommatiebepaling geldt bij toetsing aan de grensmassastroom. Voor de stofklasse ERS geldt bij een emissievracht van 20 mg TEQ per jaar een emissie-eis van 0,1 ng TEQ/Nm3. Voor de stofklasse MVP-1 geldt bij een emissievracht van 0,15 gram per uur of meer, een emissie-eis van 0,05 mg/Nm3. Voor de stofklasse MVP-2 geldt bij een emissievracht van 2,5 gram per uur of meer een emissie-eis van 1 mg/Nm3. De stofklasse MVP-2 is van toepassing op gas- of dampvormige stoffen. De emissiebovengrens van 1 mg/Nm3 is haalbaar met bestaande reinigingstechnieken.
 10. Vul hier de emissiegrenswaarde uit het Activiteitenbesluit in. In bijlage 12B van de Activiteitenregeling staan voor een aantal ZZS-stoffen afwijkende emissiegrenswaarden. Het bevoegd gezag kan afwijken van de emissiegrenswaarde. Vul in dat geval de afwijkende emissiegrenswaarde in.

3 Emissiebeperkende maatregel lucht

Dit onderdeel geeft de verschillende aspecten van de onderzochte emissiebeperkende maatregel weer. Het gaat hierbij om de volgende punten:

 1. Beschrijf hier de onderzochte emissiebeperkende maatregel.
 2. Keuze van de maatregel. Geef hier aan op welke manier het bedrijf de luchtemissie van de zeer zorgwekkende stof beperkt.
 3. Toelichting keuze type maatregel door bedrijf. Geef hier aan welke motivering het bedrijf geeft voor deze maatregel. De vergunningverlener kan op basis van deze uitleg bepalen of andere maatregelen wellicht niet beter passend zijn. Als maatregelen over het hoofd zijn gezien, kan dit ook blijken uit deze omschrijving.
 4. Beste beschikbare technieken in de branche. Geef hier aan wat BBT is. Kijk hierbij vooral naar de emissiebeperkende maatregelen zoals toegepast bij soortgelijke bedrijven.
 5. Al toegepaste maatregelen. Hieruit blijkt welke maatregelen het bedrijf in het verleden al heeft genomen om de emissie te verminderen. Door genomen vergaande maatregelen in het verleden is waarschijnlijk de kosten en baten van de nu voorgestelde maatregel ongunstiger. Het is daarom van belang zowel de kosten en baten van de maatregel op zichzelf te bekijken als de kosten en baten van de maatregel gecombineerd met al gedane investering. Dit is de marginale kosten en baten. Dit hulpmiddel werkt bij de berekening van de kosten verderop met de marginale kosten en baten als er al maatregelen zijn. Daarom is het van belang dat hier goed in te vullen.
 6. Alternatieve technieken. Onderzoek hier welke andere mogelijkheden er mogelijk nog zijn om de emissie van de zeer zorgwekkende stof verder te verminderen. Let hierbij vooral op maatregelen die in een andere categorie (keuze) vallen dan de door het bedrijf onderzochte emissiebeperkende maatregel.
 7. Verwijderingsrendement maatregel. Vul hier in met welk percentage de te nemen maatregel de emissie kan verminderen.
 8. Immissie na maatregel. Het bedrijf zal de immissie na het nemen van de emissiebeperkende maatregel in kaart moeten brengen. Op basis hiervan kan de vergunningverlener bepalen in hoeverre het maximaal toelaatbaar risico (MTR) of het verwaarloosbaar risico (VR) bereikt kan worden door toepassing van de emissiebeperkende maatregel.
 9. Jaarvrachten en emissies. Het excelbestand berekent in de laatste velden de waarden voor de jaarvrachten en emissies voor en na de emissiebeperkende techniek.

4 Kosten

In dit onderdeel beoordeelt het bevoegd gezag of de wijze waarop het bedrijf de kosten heeft bepaald goed is uitgevoerd. Het hulpmiddel gaat uit van de standaard methodiek zoals beschreven in bijlage 2 van het Activiteitenbesluit. Hierbij worden de volgende punten beschreven:

 1. Kosten volgens bijlage 2 van het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag geeft hier aan of de berekeningsmethodiek van bijlage 2 van het Activiteitenbesluit gebruikt is.
 2. Opgevoerde kosten compleet: Geef hier aan of het bedrijf alle aspecten betrekt in de opgevoerde kosten. Hier controleert het bevoegd gezag of het bedrijf de berekening van kosten en baten goed heeft uitgevoerd.
 3. Ontbrekende aspecten: Hier kan het bevoegd gezag aangeven welke aspecten niet in de kostenberekening zitten. Vergelijk hiervoor de berekening van het bedrijf met de kosten- en batensystematiek uit bijlage 2 van het Activiteitenbesluit.
 4. Kostenvergelijk andere technieken: Hier kan het bevoegd gezag aangeven welke andere technieken er eventueel mogelijk zijn tegen wellicht lagere kosten. Deze invoer hangt samen met de alternatieve technieken die bij de emissiebeperkende maatregelen staan vermeld.
 5. Link naar hulpmiddel berekening kosten en baten. Via deze link komt u bij het tabblad "Kosten en baten – Lucht" terecht.
 6. Al toegepaste technieken. Bij invullen 'ja' verschijnen er enkele extra velden. Invulling van deze extra velden is nodig om de marginale kosten en baten te berekenen. Voeg hiervoor het type toegepaste emissiebeperkende techniek toe en het jaar waarin de techniek geplaatst is. Geef de effectiviteit van de maatregel en de implementatie hiervan aan. Voeg ook toe de concentratie van de zeer zorgwekkende stof voordat de hier beschreven al toegepaste maatregel aanwezig was.
 7. Totale kosten emissiebeperkende techniek. Het excelbestand geeft hier het resultaat uit de kostenberekening weer. Dit bedrag geeft de jaarlijkse kosten voor de geïnstalleerde techniek. Als er al een emissiebeperkende techniek aanwezig was, dan wordt de jaarlijkse afschrijving van de bestaande techniek in deze post erbij betrokken.
 8. Kosten en baten Maatregel. Het excelbestand geeft hier het resultaat van de kosten en baten weer. De berekening van de kosten en baten vindt plaats in het werkblad kosten en baten. Is er al een bestaande techniek, dan wordt hierin de emissiereductie van deze maatregel betrokken. Er wordt dus gekeken naar de ingangsconcentratie voor de al aanwezige techniek.
 9. Marginale kosten emissiebeperkende techniek. Dit zijn de jaarlijks gemaakte kosten.

5 Baten

Naast de bepaling van de kosten van de emissie reducerende techniek moet een bedrijf ook een batenanalyse toevoegen. Baten zijn vaak lastig te kwantificeren, al zijn er wel verschillende informatiebronnen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan informatie bij het RIVM (Informatie Zeer Zorgwekkende stoffen) en informatie uit het REACH dossier (ECHA-website) van de stof.

Batenanalyse uitgevoerd voor gezondheid?Geef hier aan of het bedrijf een batenanalyse gemaakt heeft. Geef hier ook aan welke onderbouwing gevolgd is bij het uitvoeren van deze batenanalyse. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • een beschrijving van het type verwachte schadelijke gezondheidseffecten
 • een analyse hoeveel personen er minder schade zullen ondervinden bij het toepassen van de emissiebeperkende maatregel
 • een onzekerheidsonderbouwing

Een batenanalyse kan een kwantitatieve schatting zijn van de verwachte gezondheidswinst, maar ook een kwalitatieve beschrijving van de mogelijke gezondheidswinst. In de meeste gevallen zal het naar verwachting om een kwalitatieve beschrijving gaan.

Batenanalyse plausibel en compleet? Het bevoegd gezag geeft hier een beoordeling over de door het bedrijf uitgevoerde batenanalyse. Deze beoordeling zal over het algemeen alleen kwalitatief kunnen plaatsvinden, omdat het veelal zeer lastig is de baten in geld uit te drukken. De aangeleverde informatie zal over het algemeen niet toereikend zijn om de baten kwantitatief te bepalen. Wel kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld kijken:

 • of alle mogelijke effecten die bekend zijn voor de stof in kwestie zijn beschreven, en
 • of batenanalyse de populatie die mogelijk effecten ondervond benoemt

Welke methode is toegepast?Geef hier aan welke methode het bedrijf toepast voor de beoordeling van de baten. Bijvoorbeeld:

 • aantallen burgers die minder medische zorg nodig hebben
 • voorkomen milieuschade in een bepaald gebied door vermindering van de zeer zorgwekkende stof.

Batenanalyse uitgevoerd voor milieu?Geef hier aan of er door het bedrijf een batenanalyse is gemaakt voor milieu. Geef hier ook aan welke onderbouwing gevolgd is bij het uitvoeren van deze batenanalyse, zoals hierboven beschreven voor de batenanalyse voor gezondheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • Een beschrijving van de verwachtte schadelijke milieu effecten mogelijk veroorzaakt door de zeer zorgwekkende stof.
 • Een analyse van het ontvangende milieu in de omgeving van de bedrijfslocatie. Bijvoorbeeld in termen van ecosystemen en onmisbare soorten.
 • Een onzekerheidsonderbouwing.

Vermeden totale emissie en marginale emissiereductie: Het excelbestand geeft hier aan wat de vermeden emissie is. Ook geeft het excelbestand hier aan wat de marginale emissiereductie is.

6 Bedrijfsspecifieke en omgevingsspecifieke omstandigheden

Dit onderdeel geeft de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke en omgevingsspecifieke omstandigheden te vermelden. Hierbij valt te denken aan:

 • een beschrijving van de effecten die het toepassen van de emissiebeperkende maatregel heeft op de bedrijfsvoering van de inrichting.
 • bepaalde onderdelen van het bedrijfsproces waardoor het aanbrengen van een emissiebeperkende techniek wel of niet mogelijk is.
 • omgevingsspecifieke omstandigheden die het belang van emissiebeperking vergroten of verkleinen. Bijvoorbeeld een situatie met blootstelling van een hele woonwijk of alleen één woning in de nabijheid van het bedrijf.

7 Afweging en conclusies

Dit onderdeel geeft een overzicht van de resultaten van de analyse naar kosten en baten van de voorgestelde emissiebeperkende maatregel. Ook geeft dit onderdeel een afwegingskader wat een bevoegd gezag wel of niet zou kunnen accepteren. Dit onderdeel maakt gebruik van de eerder ingevulde gegevens. Het excelbestand vult dit automatisch in.

 1. Het excelbestand geeft hier aan wat de emissiereductie is door toepassing van de emissiebeperkende techniek.
 2. Kosten emissiereducerende maatregel. Het excelbestand geeft hier de jaarlijkse kosten van de emissiereducerende maatregel weer.
 3. Kosten en baten. Het excelbestand geeft hier de kosten en baten van de maatregel aan. Dit is uitgedrukt in euro per kilo. Op basis hiervan kan het bevoegd gezag ook een afweging maken voor het wel of niet eisen van het uitvoeren van de emissiebeperkende techniek.
 4. Immissie voor maatregel/MTR. Deze ratio geeft aan of de immissie zonder de voorgestelde maatregel hoger of lager was dan de MTR waarde. Een waarde van hoger dan 1 wil hier zeggen dat overschrijding van het MTR in de initiële situatie plaats vindt.
 5. Immissie voor maatregel/VR. Deze ratio geeft aan of de immissie zonder de voorgestelde maatregel hoger of lager was dan de VR waarde. Een waarde van hoger dan 1 wil hier zeggen dat overschrijding van het VR in de situatie zonder de voorgestelde maatregel plaats vindt.
 6. Immissie na maatregel/MTR. Deze ratio geeft aan of de immissie na de maatregel hoger of lager is dan de MTR waarde. Een waarde van hoger dan 1 wil hier zeggen dat overschrijding van het MTR in de situatie na toepassing van de emissiebeperkende techniek plaats vindt.
 7. Immissie na maatregel/VR. Deze ratio geeft aan of de immissie na de maatregel hoger of lager was dan de VR waarde. Een waarde van hoger dan 1 wil hier zeggen dat overschrijding van het VR in de situatie na toepassing van de emissiebeperkende techniek plaats vindt.