Projecten toevoegen aan NSL

Vraag

Hoe kunnen nieuwe projecten die "in betekenende mate" (IBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging worden opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)?

Antwoord

Het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) is een samenwerkingsprogramma van het Rijk en de andere overheden. Het zorgt ervoor zorgt dat in Nederland de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden gehaald. Het NSL bevat maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit in betekenende mate (IBM) verslechteren.

Na vaststelling van het NSL kan een nieuw IBM-project alsnog in het NSL worden opgenomen. Voorwaarde is, dat het project per saldo past binnen het NSL of in elk geval niet in strijd is met het NSL. Artikel 5.12, lid 12, 13 en 14 van de Wet milieubeheer geeft de procedure hiervoor. Het bevoegd gezag moet de wijziging melden aan de minister van Infrastructuur en milieu. Binnen zes weken beslist de minister of zij met de wijziging kan instemmen.


Zie ook