Relatie luchtkwaliteitseisen Wm en luchtvoorschriften in Activiteitenbesluit

Vraag

Hoe verhouden de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer zich tot de luchtvoorschriften uit het Activiteitenbesluit (voorheen NeR)?

Antwoord

De luchtkwaliteitseisen uit de Wm zijn meer gericht op de ruimtelijke planvorming. Alle bijdragen op leefniveau samen (immissie). De voorschriften uit het Activiteitenbesluit (voorheen NeR) zijn juist gericht is op individuele emissies van bedrijven.

Toelichting

Sinds 1 januari 2016 zijn de luchtvoorschriften uit de NeR (Nederlandse emissie Richtlijn) opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften richten zich op de emissies (uitstoot) van bedrijven. De eisen aan emissieconcentraties zijn gebaseerd op de best beschikbare technieken (BBT) van emissiebeperking.

Door omzetting van de NeR in het Activiteitenbesluit krijgen deze emissienormen een bindender karakter, maar de flexibiliteit van de regelgeving blijft. Maatwerk is nog steeds mogelijk.

De luchtkwaliteitseisen uit hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer richten op de immissieconcentraties: de concentraties op leefniveau. Daarbij moeten alle afzonderlijke emissies bij elkaar opgeteld worden. Ook de achtergrondconcentratie. De grenswaarden voor deze immissies zijn wettelijk vastgelegd. Op het moment dat deze grenswaarden worden overschreden, is er geen nieuwe activiteit toegestaan die de concentraties kunnen verhogen. Behalve als deze activiteit ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Of aan een andere voorwaarde uit artikel 5.16 Wm voldoet.

Het hangt van de lokale situatie af welke eisen maatgevend zijn voor een bedrijf. De volgende situaties zijn bijvoorbeeld mogelijk:

  • Een vergunningplichtig bedrijf voldoet aan de emissie-eisen van het Activiteitenbebesluit. Maar de omgevingsvergunning moet vanwege de luchtkwaliteitseisen van de Wm toch geweigerd worden. De luchtkwaliteitseisen uit de Wm zijn dan maatgevend.
  • Een bedrijf kan niet voldoen aan de emissie-eisen van het Activiteitenbesluit. Terwijl de grenswaarden uit de Wm in de nabije omgeving wel worden gehaald. In dat geval is het Activiteitenbesluit maatgevend.