Gebruik eigen invoergegevens en luchtkwaliteitsberekeningen

Vraag

Mogen bij het berekeningen van de luchtkwaliteit eigen invoergegevens worden gebruikt, in plaats van de officiële generieke invoergegevens?

Antwoord

Alleen na toestemming van de minister (van IenM). De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (verder: de regeling) geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om andere gegevens te gebruiken dan de grootschalige concentratiegegevens (GCN) en de voorspellingen over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. De officiële generieke invoergegevens worden jaarlijks op grond van artikel 66 van de regeling bekend gemaakt.

Andere gegevens dan de officiële generieke invoergegevens moeten volgens de voorschriften uit de regeling tot stand komen. Ook moeten de andere gegevens in kwaliteit gelijkwaardig zijn aan de officiële generieke gegevens. Dit staat in artikel 66 van de regeling. Daarnaast moet duidelijk zijn onderbouwd op welke manier de gegevens tot stand zijn gekomen en hoe ze worden toegepast in de berekeningen.

De eigen invoergegevens moeten verder op vergelijkbare wijze tot stand komen en gepresenteerd worden als de officiële invoergegevens. Dit is nodig om te kunnen bepalen of de eigen invoergegevens ten minste een gelijkwaardig beeld geven. Daarvoor moeten bijvoorbeeld eigen metingen voldoen aan de eisen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). De metingen moeten daarbij worden uitgevoerd volgens de procedures beschreven in de norm ISO 17025.