Hinder door houtkachels

Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke bron gezien van luchtverontreiniging en hinder. Bij een slechte verbranding komt veel fijn stof en andere schadelijke stoffen vrij. Ook blijken kachels een bron van geurhinder te zijn. Deze pagina geeft informatie over het verminderen van stofuitstoot, hinder en gezondheidseffecten.

Houtkachels bij bedrijven

Voor houtkachels bij bedrijven geldt het Activiteitenbesluit. Bestaande houtkachels (bij inrichtingen) moeten voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit. Voor houtkachels (dus geen houtgestookte ketelinstallaties) zijn geen emissie-eisen opgelegd. Het bevoegd gezag kan zo nodig emissie-eisen als maatwerk bij het besluit opleggen voor houtkachels. Datzelfde geldt voor geurvoorschriften.

Maatregelen om stofemissie te reduceren

Voor het verminderen van de stofuitstoot zal een stoffilter nodig zijn. Ook het regelmatig vegen van de schoorsteen helpt bij het verminderen van overlast. In Duitsland is geregeld dat de "schoorsteenveger" (ook bij particulieren) de handhaving uitvoert. In Nederland is een dergelijke regelgeving niet mogelijk.

In Duitsland wordt vooral ingezet op een elektrofilter. Hiermee is een lage stofuitstoot haalbaar. Nadeel van dergelijke filters is dat ze onderhoudsgevoelig zijn. Ook in Nederland vinden interessante ontwikkelingen plaats. Een bedrijf werkt onder meer aan de ontwikkeling van een in-situ filter van schuimkeramiek. Uit experimenten blijken de prestaties vergelijkbaar te zijn met een elektrofilter. De voordelen van een filter van schuimkeramiek zijn de lagere kostprijs en het geringere onderhoud.

Houtkachels bij particulieren

Bij particulieren is houtstookoverlast aan te pakken via het Bouwbesluit (kachels) of de APV (open lucht). Lees meer over het voorkómen en aanpakken van overlastsituaties in de toolkit: Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?

Voor nieuwe kachels gaat vanaf 2022 een productbeleid gelden (Eco-design richtlijn, bijlage II). Dat wil zeggen dat alleen toestellen op de markt komen die aan typekeureisen voldoen. Als een toestel aan de typekeureisen voldoet, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. De typekeureisen hebben betrekking op het rendement, de veiligheidsaspecten en de uitstoot (emissies).

Voorkomen van overlast en gezondheidseffecten

In het stookseizoen leidt het gebruik van houtkachels soms tot geur- en gezondheidsklachten bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. De manier van stoken speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Wat kunnen overheden en particulieren doen om de overlast te beperken? Hieronder staan interessante verwijzingen.

Enkele uitspraken van de Raad van State:

Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch (burgerlijk recht):


Uw onderwerpen

Toolkit Houtstook door particulieren

Deze toolkit uit 2014 bevat stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD. En ook stooktips, een checklist voor controles en achtergrondinformatie.

De toolkit is opgesteld in opdracht van het ministerie van IenM.

Platform Houtrook en Gezondheid

Het Platform Houtrook en Gezondheid brengt diverse oplossingsrichtingen in beeld, om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren te voorkomen of te verminderen.

Het platform is mede op initiatief van de Rijksoverheid ingesteld, en bestaat uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid.