Nieuwsbericht over kortgeding luchtkwaliteitsnormen

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 22 september 2017.

Op 7 september heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kortgeding dat Milieudefensie tegen de Staat heeft aangespannen wegens het overschrijden van de luchtkwaliteitsnormen (NO2 en PM10). Met dit nieuwsbericht wordt u hier nader over geïnformeerd.

De rechtbank Den Haag heeft in haar vonnis de Staat het volgende opgelegd:

  1. Binnen twee weken te beginnen met het opstellen van een luchtkwaliteitsplan dat de nodige maatregelen bevat om op een zo kort mogelijke termijn aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 te voldoen;
  2. Vooruitlopend op het luchtkwaliteitsplan binnen twee weken alle locaties te identificeren waar op basis van RIVM inzichten nog sprake is of zal zijn van (te verwachten) overschrijdingen van de grenswaarden;
  3. Onmiddellijk elke maatregel na te laten waarvan in de visie van het RIVM statistisch verwacht moet worden dat tot voortgaande dan hernieuwde overschrijding van de grenswaarden zal leiden

Direct na de uitspraak is gestart met het uitvoering geven aan het vonnis. Op vrijdag 22 september is een brief aan de Tweede Kamer gezonden met daarin de reactie op het vonnis. Met deze brief geeft het kabinet aan samen met decentrale overheden te bezien waar de inzet verder kan worden versneld en geconcretiseerd om de resterende knelpunten op te lossen. De eerste afspraken hiervoor zijn reeds ingepland. Voor wat betreft het derde deel van het vonnis geeft het kabinet aan hiertegen zwaarwegende bezwaren te hebben. Tevens is dit onderdeel voor meerdere uitleg vatbaar. Om deze redenen stelt het kabinet tegen dit deel van de uitspraak hoger beroep in.

De instelling van dit hoger beroep heeft overigens geen opschortende werking. Dit betekent dat het gehele vonnis ook lopende de hoger beroepsprocedure wordt uitgevoerd.

Met deze brief is tevens een door het RIVM uitgevoerde actualisatie (o.b.v. Monitoringstool 2017 invoerdata) meegestuurd van de locaties waar nog sprake is of zal zijn van te verwachten overschrijdingen van de grenswaarden. Deze doen zich met name nog voor in een aantal binnensteden en in sommige regio’s met veel veehouderijen. Deze rapportage van het RIVM is als bijlage aan de Tweede Kamer gezonden. Uw gemeente of regio kan daarom in de bijlage genoemd worden.