Brief openstelling importfunctie bestanden

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 15 maart 2012.

De Monitoringstool 2012 is vanaf 14 maart volledig opengesteld voor de actualisatie van gegevens!

De functionaliteit voor het importeren van bestanden (csv of shape) is nu ook gereed voor gebruik. Gebruikers met wijzigingsrechten kunnen geactualiseerde invoerbestanden met verkeersgegevens importeren voor de monitoringsronde 2012. Het importeren werkt als volgt:

 • Ga naar http://www.nsl-monitoring.nl/;
 • Klik op ‘Inloggen' en voer uw inlognaam en wachtwoord in
 • Ga vervolgens naar ‘Monitoring NSL'
 • Klik in het linker menu onder ‘Actualiseren' op ‘Weggegevens'
  Selecteer de juiste instelling (Rekenjaar en type invoerbestanden) en koppel de invoerbestanden
 • Klik op ‘Invoercheck wegvakken uitvoeren';
  De Monitoringstool gaat het wegvakkenbestand nu controleren. Afhankelijk van de grootte van het bestand kan dit enige tijd duren. Als de check voltooid is, krijgt u een overzicht te zien van foutmeldingen, waarschuwingen en informatieberichten. Op basis hiervan kunt u besluiten om het importeren te stoppen en het bestand aan te passen of u kunt doorgaan met het aangeboden bestand.
 • Als u wilt doorgaan, klikt u op ‘Invoercheck rekenpunten uitvoeren'; De Monitoringstool gaat het rekenpuntenbestand nu controleren. Deze controle werkt hetzelfde als bij ‘invoercheck wegvakken uitvoeren' is beschreven.
 • Na de controle van het rekenpuntenbestand heeft u de keuze om het wegvakken- en rekenpuntenbestand daadwerkelijk te importeren in de Monitoringstool. De regels van de bestanden waarin een fout is geconstateerd, worden bij het importeren genegeerd.

Voor overige functionaliteiten van de Monitoringstool verwijzen wij u naar ons vorige bericht van 2 maart, ‘Brief verdere openstelling Monitoringstool.

Aandachtspunten werken met bestanden
Het formaat (‘de kolommen') van de invoerbestanden is ongewijzigd ten opzichte van monitoringsronde 2011. Een aantal restricties aan de informatie in de kolommen is wel gewijzigd. In de bijlage vindt u overzicht van de kolommen in de invoerbestanden, incl. de geldende restricties. De gemarkeerde tekst geeft aan welke restricties gewijzigd zijn.
Als u invoerbestanden gaat importeren in de Monitoringstool 2012 zal deze controleren of de informatie aan de restricties voldoet. Als dat niet het geval is, ontvangt u een foutmelding met een toelichting op de fout. De restricties zijn bedoeld om de database met gegevens in de Monitoringstool 2012 zuiver te houden, zodat een berekening probleemloos uitgevoerd kan worden. Anderzijds voorkomen de restricties dat gebruikers (onbedoeld) rekenpunten of wegsegmenten wijzigen waarvan zij geen wegbeheerder zijn. De informatie uit de bijlage zal ook in de geactualiseerde handleiding een plaats krijgen. Naar verwachting is deze eind maart beschikbaar.

Belangrijkste aanpassingen:

 • [Wegvakken] snelheidstype ‘a' (bij SRM1) is niet toegestaan, evenals vorig jaar.
 • [Rekenpunten] als een punt geen NSL-toetspunt is (kolom ‘NSL' is ‘f' =false), dan is een aangepaste waarde in de kolom ‘grond' verplicht. De waarde -1, die nu soms nog aanwezig is, is niet toegestaan.
 • [Rekenpunten] de kolommen ‘X' en ‘Y' worden niet meer gebruikt de identificatie van het rekenpunt. Daarvoor wordt het veld ‘geometrie' gebruikt. Dat geldt ook voor aanmaken van een rekenpunt met een invoerbestand: vul het veld ‘geometrie' in.

Rekentool
De Rekentool versie 2011, zoals die vorig jaar is gebruikt voor de doorrekening van monitoringsronde 2011, is nog steeds beschikbaar op mt2011.nsl-monitoring.nl onder ‘Rekenen'. Deze bevat de generieke gegevens (GCN, emissiefactoren, meteo) die in 2011 door het ministerie van IenM beschikbaar zijn gesteld.
In de Monitoringstool 2012 (http://www.nsl-monitoring.nl/) onder ‘Rekenen' zal op termijn (zie planning) zowel de Rekentool 2011 als de Rekentool 2012 beschikbaar zijn. De (herbouwde) Rekentool 2011 zal als eerste beschikbaar komen. De Rekentool 2012 zal de generieke invoergegevens bevatten die het ministerie van IenM op 15 maart 2012 bekend heeft gemaakt. Deze versie zal voldoen aan de aanpassing van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 die voorjaar 2012 van kracht wordt.

Planning
Om overheden voldoende tijd te geven om hun invoergegegevens in te voeren en te controleren, is besloten om de openstelling van de Monitoringstool te verlengen tot half mei.

actuele Planning
15 maart 2012 Openstelling importfunctie
20 maart 2012 Werksessie monitoringsronde 201
1e week april 2012 Oplevering herbouwde NSL-rekentool 2011 op www.nsl-monitoring.nl
3e week april 2012 Oplevering NSL-rekentool 2012 (inclusief nieuwe generieke gegevens)
15 mei 2012 Invoerperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk
1 juli 2012 Rekenresultaten monitorings NSL ronde 2012 beschikbaar

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL vindt u informatie over het NSL en veel gestelde vragen. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil, onderwerp luchtkwaliteit (zie https://www.infomil.nl/helpdesk/). Vanaf eind maart zal tijdelijk een telefonische helpdesk beschikbaar zijn voor uw vragen. U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de openstelling van de telefonische helpdesk.