Brief verdere openstelling Monitoringstool

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 2 maart 2012.

De Monitoringstool 2012 is per 1 maart 2012 verder opengesteld op http://www.nsl-monitoring.nl/. U kunt nu:

  • de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren invoeren;
  • bestanden met verkeersgegevens exporteren vanaf http://www.nsl-monitoring.nl/ die u kunt gebruiken als basis voor de invoerbestanden van monitoringsronde 2012 voor het voorgaande jaar (2011) en de zichtjaren (2015 en 2020).
  • de verkeergegevens voor het voorgaande jaar (2011) en de zichtjaren (2015 en 2020) actualiseren in de Monitoringstool 2012 via de kaartviewer.

Het actualiseren van de verkeergegevens in de Monitoringstool 2012 door middel van het importeren van bestanden is helaas nog niet mogelijk. Hier wordt hard aan gewerkt en deze functionaliteit zal zo spoedig mogelijk worden toegevoegd. Zodra het importeren van bestanden wel mogelijk is krijgt u hierover bericht.

In de Handleiding Monitoring NSL staat in schema 3.4.1 en 3.4.2 wanneer en in hoeverre u voortgangsformulieren en verkeersgegevens dient te actualiseren.

Voortgangsformulieren
De voortgangsformulieren voor het jaar 2012 kunnen vanaf 1 maart bijgewerkt worden in de Monitoringstool. Wij vragen u om voor ieder project en iedere maatregel in de Monitoringstool de huidige stand van zaken te inventariseren. Ook als de situatie gelijk is aan vorig jaar, is dat relevante informatie. Besteed daarnaast aandacht aan de verwerking en onderbouwing van het (verkeers-)effect van betreffend(e) maatregel of project in de verkeersgegevens. In het accordeerscherm wordt straks om deze informatie gevraagd. Zie ook de alinea over onderbouwing verkeersgegevens.

U vindt de Voortgangsformulieren in de Monitoringstool 2012 via: http://www.nsl-monitoring.nl/. Klik in de blauwe bovenbalk op Inloggen en log in. Klik in de blauwe bovenbalk op Monitoring NSL en vervolgens selecteert u in de linker balk de functie Actualiseren maatregelen of Actualiseren projecten. Een toelichting op de formulieren vindt u in de Handleiding Monitoring NSL.

Verkeersgegevens
Wij vragen u deze gegevens te controleren en waarnodig te actualiseren voor zowel het voorgaande jaar (2011) als de zichtjaren 2015 en 2020. De verkeersgegevens kunt u vooralsnog alleen actualiseren via de viewer. Als de mogelijkheid om geactualiseerde bestanden te importeren is opengesteld, ontvangt u daarvan direct bericht.
U kunt alleen gegevens wijzigen van wegen, rekenpunten en maatregelgebieden waarvoor u wijzigingsrechten heeft.

Let op: wijzigingen die u maakt in bijv. het invoerbestand met gegevens over 2011 worden niet automatisch in de bestanden van de andere jaren overgenomen.

Wijzigen in de kaartviewer
De Monitoringstool is voorzien van een kaart waarin de wegen, rekenpunten en maatregelgebieden te zien zijn. De kaart kunt u gebruiken voor

  • het controleren van geïmporteerde invoergegevens (zodra deze functionaliteit beschikbaar is gesteld),
  • het doorvoeren van wijzigingen in invoergegevens via de kaart en
  • het bekijken van rekenresultaten (indien aanwezig).

De kaart kunt u vinden op http://www.nsl-monitoring.nl/. Klik in de blauwe bovenbalk op Inloggen en log in. Klik in de blauwe bovenbalk op Kaart NSL.
De Handleiding Kaarten is opgesteld voor de Monitoringstool 2011. Deze wordt vooralsnog niet aangepast aan de nieuwe kaartviewer van de Monitoringstool 2012. Mocht u vragen hebben over het wijzigen in de kaartviewer, dan kunt u deze stellen via de helpdesk van InfoMil.

Bestanden exporteren uit de Monitoringstool
De bestanden uit de monitoringsronde 2011 kunt u als uitgangspunt nemen voor monitoringsronde 2012. Deze bestanden kunt u exporteren uit de Monitoringstool 2012 via: http://www.nsl-monitoring.nl/. Klik in de blauwe bovenbalk op Inloggen en log in. Klik in de blauwe bovenbalk op Monitoring NSL en vervolgens selecteert u in de linker balk de functie Exporteren. Hiermee exporteert u de benodigde gegevens voor de actualisatie van gegevens voor de monitoring 2012.
Indien gewenst kunt u de bestanden ook uit de Monitoringstool 2011 exporteren via: mt2011.nsl-monitoring.nl. Klik in de blauwe bovenbalk op Inloggen en log in. Vervolgens selecteert u in de linker balk de functie Exporteren invoergegevens en resultaten en dan Export obv wijzigingsrechten.

In de geëxporteerde (zip-) bestanden staan zowel csv- als shape-bestanden en een tekstbestand met informatie. Een csv-bestand kunt u met een spreadsheet, bijv. Excel, openen en bewerken. De shape-bestanden kunt u inlezen in een GIS-applicatie. U kunt zelf kiezen welk bestandsformaat voor u het prettigst werkt.
In paragraaf 5.3 van de Handleiding Monitoring NSL vindt u veel informatie over het werken met de csv- en shape-bestanden en het aanmaken of wijzigen van wegvakken en rekenpunten.

Onderbouwing verkeersgegevens
Speciale aandacht vragen wij voor het vermelden van de onderbouwing van verkeersgegevens cq. verkeersmodellen en ook de verwerking van effecten van projecten en maatregelen daarin. Wij vragen u om de onderbouwing openbaar beschikbaar te stellen; een verwijzing daarnaar kunt u straks opnemen in het accordeerscherm. Als bijlage (doc, 36 kB) bij dit bericht is een toelichting opgenomen met daarin een richtlijn voor de inhoud van de gevraagde onderbouwing.

NSL-Rekentool
Voor het controleren van bestanden en het uitvoeren van indicatieve berekeningen is de NSL-Rekentool beschikbaar. Tot 1 april 2012 kunt u versie 2011 van NSL-Rekentool gebruiken, die de generieke invoergegevens en rekenregels van 2011 bevat. Vanaf 1 april is versie 2012 van de NSL-rekentool versie 2012 beschikbaar, waarmee ook de berekeningen voor monitoringsronde 2012 uitgevoerd worden.

Maatregelgebieden en tunnelfactoren
Wij vragen u, als u gebruik maakt van maatregelgebieden (voor schonere bussen en milieuzones) en u desgewenst wijzigingen wilt doorvoeren, dit door te geven aan Bureau Monitoring via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Als u nieuwe maatregelgebieden wilt toevoegen, neem dan eveneens contact op met de Helpdesk. Voor maatregelgebieden is namelijk maatwerk noodzakelijk.
Voor de aanpassing van tunnelfactoren dient u eerst een onderbouwing te overleggen aan Bureau Monitoring. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk.

Inloggen, wijzigingsrechten en accorderingsrechten
Kort samengevat:

  • Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen voor de Monitoringstool 2011. Nieuwe inlogrechten kunt u aanvragen via http://www.nsl-monitoring.nl/ bij ‘registreren als nieuwe gebruiker'. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via http://www.nsl-monitoring.nl/ onder ‘Inloggen' bij ‘wachtwoord vergeten?'.
  • De wijzigingsrechten die in 2011 aangevraagd en toegekend zijn hebben we weer geactiveerd. Het aanvragen van wijzigingsrechten is mogelijk via http://www.nsl-monitoring.nl/ > ‘Inloggen' > ‘Mijn account'.
  • Accorderingsrechten worden alleen toegekend aan wegbeheerders. Het aanvragen van accorderingsrechten is mogelijk via http://www.nsl-monitoring.nl/ > ‘Inloggen' > ‘Mijn account'.

Voor meer informatie over inloggen, wijzigingsrechten en accorderen verwijs ik u naar de Brief "Gedeeltelijke openstelling Monitoringstool NSL 2012" die u heeft ontvangen op 3 februari 2012.

planning monitoring nsl
Datum Activiteit
20 maart Werksessie Monitoringstool.
1 april Oplevering Rekentool 2012 (inclusief nieuwe achtergrondconcentratie).
1 mei Monitoringstool sluit; wijzigen invoergegevens niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitoring NSL 2012 beschikbaar.

Handleiding Monitoring NSL
De Handleiding Monitoring NSL is een werkdocument voor lokale en regionale overheden voor de uitvoering van de monitoringsactiviteiten van het NSL. Het bevat een toelichting bij het werken met de Monitoringstool. De handleiding voor de Monitoringstool wordt door Bureau Monitoring nog geactualiseerd op basis van de nieuwe Monitoringstool 2012. Zodra de vernieuwde handleiding gereed is ontvangt u hierover bericht. Omdat de werkwijze vergelijkbaar is met de Monitoringstool 2011 kunt u tot die tijd gebruik maken van de huidige Handleiding Monitoring NSL.

Oproep aanmelding gebruikersgroep Monitoringstool
In de zomer start Bureau Monitoring met de ontwikkeling van de Monitoringstool 2013. In een gebruikersgroep worden gebruikerswensen geïnventariseerd. Daarnaast heeft de gebruikersgroep een rol bij het testen van nieuwe opleveringen van de Monitoringstool. Idealiter is deze groep een afspiegeling van de gebruikers van de Monitoringstool. Bureau Monitoring heeft al een aantal personen hiervoor benaderd, maar aanvulling is welkom. U kunt uw interesse voor de gebruikersgroep kenbaar maken via de helpdesk van InfoMil.

Werksessie Monitoringstool 2012
Er is een Werksessie Monitoringstool 2012 gepland op 20 maart 2012 bij AgentschapNL in Utrecht. Medewerkers van Bureau Monitoring helpen u tijdens deze dag bij het verwerken van actuele gegevens via de kaart van de Monitoringstool of bij het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden. De uitnodiging van de Werksessie Monitoringstool 2012 is reeds verzonden, voor meer informatie zie Werksessie Monitoringstool.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij het opnemen van actuale verkeersgegevens in de Monitoringstool en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt van InfoMil vindt u informatie over het NSL en veel gestelde vragen. Tevens vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil, onderwerp luchtkwaliteit. Vanaf eind maart zal tijdelijk een telefonische helpdesk beschikbaar zijn voor uw vragen. U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de openstelling van de telefonische helpdesk.