Uitstel publicatie Monitoringsrapportage 2012

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van december 2012.

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van het uitstel van de publicatie van de Monitoringsrapportage 2012 en het openbaar beschikbaar komen van de resultaten van de Monitoringsronde 2012. Het bericht bevat daarnaast informatie over de wijzigingen in de Monitoringstool en de rapportage aan de EU over de luchtkwaliteit in 2011.

Monitoringsrapportage 2012

Tot op dit moment hebben we nog geen bericht ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het aanbieden van de monitoringsrapportage 2012 aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit brengt met zich mee dat publicatie pas in 2013 mogelijk is.

U wordt in 2013 geïnformeerd over de publicatie van de Monitoringsrapportage en het openbaar beschikbaar komen van de resultaten van de Monitoringstool.

Monitoringstool 2013

Bureau Monitoring en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe monitoringsronde in 2013. Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de Monitoringstool 2013. Hiertoe worden er een aantal aanpassingen aan de de Monitoringstool 2012 doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn deels gebaseerd op de verbeterpunten die door gebruikers zijn aangeleverd. Het doorvoeren van de wijzigingen is reeds gestart. Een aantal wijzigingen is al zichtbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. Het betreft ondermeer het beschikbaar komen van de PM2.5 resultaten in de kaart en exportbestanden, een zoekfunctie in de kaart op basis van ID-nummer of locatie (X,Y-coördinaten) en kaartlagen met maatregelgebieden en veehouderijgegevens. De handleiding Kaart NSL is aangepast naar aanleiding van deze wijzigingen en is beschikbaar op de website van InfoMil.

EU-rapportage over 2011

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de verplichting om elk jaar aan de EU te rapporteren over de luchtkwaliteit in het voorgaande jaar. Stoffen waarover gerapporteerd wordt, zijn zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes, lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, zware metalen en PAK's. Hierbij worden de resultaten uit de Monitoringstool 2012, metingen en aanvullende beoordelingsmethoden gebruikt. Om de luchtkwaliteit in Nederland vast te stellen, is Nederland verdeeld in een aantal zones, waaronder een aantal stedelijke agglomeraties. De beoordeling van de luchtkwaliteit vindt plaats door vergelijking van de meet- en rekenresultaten met grenswaarden, plandrempels en richtwaarden. De EU-rapportage over 2011 is beschikbaar op de website van de European Environmental Agency.