Oplevering NSL-Rekentool 2013

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.Dit is het bericht van 19 april 2013.

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van de NSL-rekentool 2013.
Let op: Wilt u met de Rekentool 2013 berekeningen uitvoeren waarin u rijkswegen meeneemt, vergeet dan niet om de aanwijzingen hieronder nauwkeurig op te volgen.

NSL-Rekentool 2013
De NSL-Rekentool 2013 is vanaf 19 april 2013 beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. De validatie van de Rekentool 2013 is voor het zichtjaar 2015 praktisch afgerond. We streven er naar de volledige validatie van de Rekentool voor alle jaren en stoffen de komende week af te ronden. Mocht u opmerkelijke resultaten zien dan verzoeken we u dit te melden bij de Helpdesk van Infomil. U vindt de NSL-Rekentool 2013 via ‘Rekenen' (in de blauwe balk) en vervolgens ‘NSL-Rekentool' in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina's voor het uitvoeren van een berekening. In de Handleiding NSL-Rekentool staat een toelichting over de werking van de NSL-Rekentool.

De verfijning in de GCN rondom het IJmondgebied is nog niet verwerkt in de NSL-Rekentool 2013. Het is daarom nog niet mogelijk om een berekening met de verfijnde achtergrondconcentratie uit te voeren.

Rijkswegen met dynamisch 130 km per uur
Op sommige rijkswegen is een dynamisch snelheidsregime ingevoerd: de maximumsnelheid is 130 kilometer per uur tijdens dagdelen dat dit mogelijk is. Het rekenen met dynamische snelheden op het hoofdwegennet is sinds de monitoringsronde 2013 op een standaard manier beschikbaar in de Monitoringstool. Aan het wegvakkenbestand zijn twee nieuwe, facultatieve, kolommen toegevoegd ‘intensiteit lichtverkeer dynamisch' en de kolom ‘maximale snelheid lichtverkeer dynamisch'.

In de monitoringsronde 2013 is sprake van een overgangssituatie, omdat de dynamische 130 gegevens nog op de oude werkwijze* in de 2013 bestanden in de Monitoringstool zitten. Rijkswaterstaat past de wegvakkenbestanden van de rijkswegen in de monitoringsronde 2013 aan naar het nieuwe bestandsformaat. Tot die tijd dient u bij het gebruik van de Rekentool de volgende aanwijzingen op te volgen.

Indien u tijdens de actualisatiefase van de monitoringsronde 2013 de rijkswegen waar dynamisch 130 km per uur geldt correct wilt doorrekenen met de Rekentool 2013 kunt u het beste de volgende stappen doorlopen:

  • Exporteer de gewenste gegevens uit de Monitoringstool 2013.
  • Voer een eventueel gewenste actualisatieslag uit.
  • Verwijder uit het wegsegmentenbestand de twee (lege) kolommen "int_lv_dyn" en "maxs_p_dyn". Dit omdat deze kolommen nu nog leeg zijn en de informatie is verwerkt onder de intensiteit bussen op het hoofdwegennet in combinatie met de maximum snelheid 130.
  • Biedt de door te rekenen bestanden verder op de standaard manier aan de Rekentool 2013 aan.

Het is ook mogelijk om een export te maken uit de Monitoringstool 2012 en deze bestanden (al dan niet geactualiseerd) aan te bieden aan de Rekentool 2013. De Rekentool 2013 herkent het bestandsformaat 2012 en voert de berekening correct uit.

Ten slotte is het mogelijk om een export te maken uit de Monitoringstool 2013 en de dynamische 130 gegevens handmatig naar de twee nieuwe kolommen over te zetten. De NSL Rekentool 2013 voert de berekening vervolgens correct uit. Optie 3 is foutgevoeliger. Bureau Monitoring adviseert optie 3 alleen te gebruiken voor het uitvoeren van specifieke berekeningen voor rijkswegen met dynamische snelheden. Instructies voor het correct verplaatsen van de gegevens zijn te vinden op de website van InfoMil.

Let op: Als u zonder aanpassingen een 2013 bestandsformaat invoert in de Rekentool 2013 krijgt u foutmeldingen voor de invoerregels waarin dynamisch 130 gegevens staan. De berekening wordt voor deze regels niet uitgevoerd.

Meer informatie over het exporteren en aanpassen van bestanden vindt u in hoofdstuk 3 van de Handleiding NSL-Rekentool. Een overzicht van de rijkswegen met dynamisch 130 km per uur vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Sluiting actualisatieperiode monitoringsronde 2013
U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2013 actualiseren, onderbouwen en accorderen tot en met 31 mei 2013. De Monitoringstool 2013 sluit op 31 mei om 17:00 uur. Hierna is het wijzigen, onderbouwen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk.

Planning
De actuele planning is:

Planning monitoringsronde 2013

Wanneer

Monitoringsproces

31 mei, 17:00 uur

Actualisatieperiode monitoringsronde 2013 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.

1 juli

Rekenresultaten monitoringsronde 2013 beschikbaar.

* In de oude werkwijze is de verkeersintensiteit van personenauto's gedurende het dagdeel dat er 130 kilometer per uur mag worden gereden ingevoerd onder de bussenintensiteit. Om de ‘fictieve bussen' op het hoofdwegennet (SRM2-wegen) te koppelen aan de juiste emissiefactor (namelijk voor licht verkeer) moest bij maxsnelh_v 130 kilometer per uur worden ingevuld. (zie voor volledige achtergrondinformatie bijlage 5B in de Monitoringsrapportage 2012)