Rekenresultaten monitoringsronde 2013 beschikbaar

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 9 juli 2013.

Vanaf 8 juli 2013 zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde 2013 beschikbaar voor overheden achter de inlog. Dit nieuwsbericht bevat informatie over het inzien van deze gegevens.

De rekenresultaten van de monitoringsronde 2013 zijn op 4 juli gepresenteerd in de Overleggroep Monitoring NSL.

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar

De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten voor de jaren 2012, 2015 en 2020 is afgerond en er zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM gevonden.

De resultaten van de concentratieberekeningen zijn vanaf 8 juli beschikbaar achter de inlog op http://www.nsl-monitoring.nl. Het inzien van gegevens in de kaart is beschreven in paragraaf 1.2 van de handleiding kaart NSL. Het exporteren van gegevens uit de Monitoringstool is beschreven in paragraaf 5.4 van de Handleiding Monitoring NSL.

Analyse rekenresultaten

Met de resultaten van de monitoring kan de NSL-coördinator een analyse maken van de stand van zaken: Is er sprake van overschrijdingen, gaat het om nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen, die om nieuwe maatregelen vragen? Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om burgers en bestuur te informeren over de luchtkwaliteit nadat de gegevens openbaar zijn geworden.

Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op belangrijke onvolkomenheden stuiten dan kunt u deze melden bij de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Net als vorig jaar is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over deze onvolkomenheden - zie als voorbeeld bijlage 6A van de monitoringsrapportage. Een eventuele tekst kunt u tot uiterlijk 10 september doorgeven.

Voorbehoud rekenresultaten IJmondgebied

In het IJmondgebied is gerekend met een verfijning van de GCN-kaart. Dit houdt in dat de gebruikelijke rasters waarin achtergrondconcentraties worden weergegeven verfijnd zijn om de complexe situatie in het IJmondgebied gedetailleerder weer te geven. Deze verfijning in de GCN-kaart is nog niet officieel door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu goedgekeurd. De rekenresultaten voor het IJmondgebied zijn dan ook onder voorbehoud.

N.B. De verfijning in de GCN rondom het IJmondgebied is nog niet verwerkt in de NSL-Rekentool 2013 op http://www.nsl-monitoring.nl Het is daarom nog niet mogelijk om zelf een berekening met de verfijnde achtergrondconcentratie uit te voeren. Een nieuwe versie van de NSL-rekentool komt naar verwachting in de loop van september beschikbaar.

Planning

De actuele planning is:

Medio augustus: Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar

1 november: Definitieve versie Monitoringsrapportage