Berichten monitoring 2015

In 2015 kunnen overheden gegevens aanleveren die nodig zijn om de luchtkwaliteit te berekenen. Het betreft de volgende overheden:

  • alle overheden binnen NSL-regio's
  • andere overheden die overschrijding van grenswaarden verwachten door emissies van bronnen die onder hun beheer vallen

Het gaat hierbij om gegevens over het voorgaande jaar (2014) en voor de zichtjaren 2015, 2020 en 2030. Overheden die deelnemen aan het verlengde NSL zijn alleen verplicht om het voorgaande jaar, 2015 en 2020 actueel te houden.

De vooruitblik 2030 is niet verplicht, maar heeft o.a. een functie bij de monitoring van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie). Overheden die projecten en maatregelen in het NSL hebben opgenomen, melden ook de voortgang van de uitvoering daarvan.

Samenvatting van taken voor alle overheden (binnen en buiten NSL-regio's):

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De rapportage over de luchtkwaliteit in 2014 vormt een onderdeel daarvan. De monitoring vindt plaats met behulp van de Monitoringstool. De werkzaamheden voor gemeenten en provincies zijn in het kort:

  • Het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren.
  • Actualisatie van de verkeersgegevens.