Monitoringsrapport NSL beschikbaar en planning monitoringsronde 2015 Veehouderijen

Monitoring Veehouderijen NSL in 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 19 december 2014.

Hierbij informeren wij u over de publicatie van de Monitoringsrapportage 2014 en de lijst met vergunningplichtige veehouderijen. Daarnaast ontvangt u de planning van de monitoringsronde 2015.

Monitoringsrapportage 2014

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2014 is op 16 december door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer verstuurd. De aanbiedingsbrief van de rapportage staat op www.tweedekamer.nl.

De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de Monitoringsronde 2014 zijn openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl.

Bedankt voor uw inzet bij het verzamelen, controleren en actualiseren van gegevens voor de monitoringsronde 2014.

Vergunningplichtige veehouderijen

De nieuwe lijst met vergunningplichtige veehouderijen is 19 december 2014 gepubliceerd. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de door de gemeente- en provinciebesturen verstrekte, zo recent mogelijke invoergegevens in de NSL Monitoring 2014. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is bij de beoordeling of een veehouderijbedrijf bijdraagt aan een overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof uitgegaan van de wijze waarop toetsing in het kader van de vergunningverlening plaatsvindt. Op deze lijst staan bedrijven die dus zelfstandig een overschrijding van de grenswaarden veroorzaken of dreigen te veroorzaken. Door de vergunningplicht heeft het lokale bevoegd gezag meer juridische mogelijkheden om voorschriften te stellen aan de fijnstof uitstoot van de betreffende veehouderijen.

Is een veehouderij niet om een andere reden vergunningplichtig, dan heeft de nieuwe lijst mogelijk consequenties. Het gaat daarbij om:

- Veehouderijen die wel op de oude lijst, maar niet op de nieuwe lijst staan. Deze veehouderijen vallen per 1 januari geheel onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Meer informatie: Activiteitenbesluit en veehouderijen en het Activiteitenbesluit en overgangsrecht.

- Veehouderijen die niet op de oude lijst stonden, maar wel op de nieuwe lijst staan. Per 1 januari 2015 zijn deze veehouderijen vergunningplichtig. IenM informeert de betreffende gemeenten binnenkort over de consequenties hiervan.

Planning monitoringsronde 2015 veehouderijen

Planning monitoringsronde 2015
Monitoringsproces Wanneer
Monitoringstool openstellen voor actualisatie veehouderijen 15 maart
Lokale invoer Monitoringstool 15 maart - 15 mei
Werksessie veehouderijen Eind maart
Sluiting Monitoringstool voor invoer 15 mei
Rekenresultaten beschikbaar stellen 15 augustus

Ook in 2015 zullen wij u weer via e-mail op de hoogte houden van de voortgang van de monitoring. Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Wij wensen u alvast fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015.