Nieuwe versie van de NIBM-tool (2020)

De emissiefactoren en basisgegevens die nodig zijn voor de berekeningen in de NIBM-tool zijn geactualiseerd. De aanpassing bestaat uit het vervangen van de bestaande gegevens door de gegevens uit de publicatie van maart 2020.

In de planvorming van ruimtelijke plannen en verkeersplannen moet de initiatiefnemer vaststellen of het plan niet-in-betekenende-mate (NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Hiervoor is een tool gemaakt: de NIBM-tool. InfoMil heeft de emissiefactoren en generieke gegevens in de NIBM-tool aangepast.

Aanpassingen

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden de Grootschalige Concentraties in Nederland (GCN) en emissiefactoren bekendgemaakt. Dit gebeurt volgens artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. InfoMil past jaarlijks deze gegevens in de NIBM-tool aan.

Door het jaarlijks aanpassen van de NIBM-tool kunnen de rekenresultaten tussen de versies onderling verschillen. Dit komt doordat de emissiefactoren en achtergrondconcentraties voor fijnstof (PM10), stikstofoxiden (NOx) en ozon van jaar tot jaar verschillen.

Downloaden

De NIBM-tool is een Excel-spreadsheet die u kunt downloaden op de pagina: