Lijst 2017 - vergunningplichtige veehouderijen door fijn stof

De lijst van december 2017 met vergunningplichtige veehouderijen door fijn stof is nu te vinden op rijksoverheid.nl.

Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de meest recente invoergegevens die gemeenten en provincies hebben aangeleverd voor de NSL Monitoring 2017.

Deze lijst met inrichtingen komt in de plaats van de lijst waarvan is kennisgegeven in de Staatscourant van 20 december 2016, nummer 69517. Ten opzichte van de lijst van december 2016 zijn 9 veehouderijbedrijven van de lijst afgevoerd en geen nieuwe veehouderijbedrijven toegevoegd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft beoordeeld of een veehouderijbedrijf bijdraagt aan een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof. Zij heeft daarbij de manier van toetsing gebruikt die gemeenten ook gebruiken in het kader van de vergunningverlening.

Op de lijst staan bedrijven die zelfstandig een overschrijding van de grenswaarden veroorzaken of dreigen te veroorzaken. Door de vergunningplicht heeft het lokale bevoegd gezag meer juridische mogelijkheden om voorschriften te stellen aan de fijn stof uitstoot van die veehouderijen.


Uw onderwerpen