Luchtkwaliteit in Nederland is verbeterd

De gemiddelde concentraties fijnstof en stikstofdioxide zijn de afgelopen jaren gedaald en liggen in het grootste deel van Nederland onder de Europese grenswaarden. Wel blijft op sommige locaties, voor beide stoffen, sprake van een beperkt aantal hardnekkige overschrijdingen. Dit blijkt uit de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In dit samenwerkingsprogramma werken overheden samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2013 is op 17 december 2013 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer verstuurd. De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. Vanaf 19 december zijn de resultaten en invoergegevens van de Monitoringsronde 2013 openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl/.

Fijnstof

De grenswaarden voor fijnstof worden bij veehouderijen en langs wegen in gebieden met intensieve veehouderij of industrie lokaal overschreden. Hierdoor is het niet gelukt om in 2012 overal aan de norm voor fijnstof te voldoen; 2012 is het eerste volledige jaar waarvoor deze norm geldt.

Stikstofdioxide

Wat stikstofdioxide betreft moet Nederland in 2015 aan de grenswaarden voldoen. De jaargemiddelde grenswaarde wordt in 2015 volgens de huidige prognose op ruim 100 toetspunten overschreden, vooral op binnenstedelijke wegen in de Randstad met veel verkeer. Dat er nog overschrijdingen berekend worden komt mede doordat de feitelijke emissie van stikstofoxiden door verkeer minder daalt dan volgens de Euro-normen voor auto's werd verwacht.

Zie ook: Rapportage euronormen luchtkwaliteit.


Uw onderwerpen