Toestemming Beperkte milieutoets en luchtkwaliteit

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit is vooraf toestemming nodig om deze op een bepaalde locatie te mogen verrichten. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Doel is het vooraf toetsen of een bepaalde activiteit op een bepaalde locatie past. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden (artikel 5.13a Besluit omgevingsrecht).

Veel activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen overschrijden niet de grens voor niet in betekende mate bijdragen (NIBM) voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof.

Voor activiteiten waarbij dat de NIBM grens wel overschreden kan worden, is de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voorgeschreven. Hierbij moet vooraf getoetst worden aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden. In het onderstaande staan deze activiteiten.

Lees meer over aantallen dieren en combinaties van te houden dieren bij OBM bij Veehouderijen.