Verkeer en vervoer in het Activiteitenbesluit

Verkeer en vervoer is uit te splitsen naar:

  • Verkeersaantrekkende werking
  • Woon-werkverkeer van eigen werknemers

Verkeersaantrekkende werking

De verkeersaantrekkende werking heeft ook invloed op de luchtkwaliteit. Het is nodig hier al bij de bestemmingsplanfase rekening mee te houden. Het Activiteitenbesluit regelt daarom voor deze activiteit niets over het onderwerp verkeersaantrekkende werking.

Woon-werkverkeer eigen werknemers

Artikel 2.16 Activiteitenbesluit bepaalt dat een werkgever maatregelen moet treffen voor het woon-werkverkeer van de eigen werknemers. De inwerkingtreding van dit artikel is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op dit moment is artikel 6.9 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Op basis van de resultaten van het programma Beter Benutten wordt bezien of artikel 2.16 van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijft bestaan of vervalt. Uit resultaten van eerdere onderzoeken blijkt dat steeds meer werkgevers structurele maatregelen treffen. Ze hebben zo een positieve invloed op de mobiliteit van hun werknemers. Dat gebeurt vanuit hun eigen drijfveren en doelstellingen.

Daarnaast is het onderwerp opgenomen in de algemene zorgplichtbepaling (zie art. 2.1 lid 2 onder k). Hier staat de zorgplichtbepaling van de gevolgen voor het milieu door verkeer en vervoer van en naar een inrichting.


Zie ook (InfoMil)