ABRvS 200709050/1, 12 november 2008 (Glastuinbouwbedrijf Houten)

Essentie: Saldering is niet van toepassing, hoewel het gebruik van WKK-installaties wellicht elders tot minder emissie van stikstofoxiden in het kader van energieopwekking leidt.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 7 en 15)

Betreft: Besluit van gemeente Houten tot weigering van een milieuvergunning voor een glastuinbouwbedrijf met drie op palmolie gestookte WKK-installaties

Relevante overwegingen:
2.3. In het midden kan worden gelaten of het college terecht is uitgegaan van een emissieniveau van de WKK-installaties van de inrichting van 400 g/GJ NOx in plaats van 200 g/GJ NOx. In het deskundigenbericht is geconcludeerd dat aannemelijk is dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide langs de A27 in het jaar 2010 wordt overschreden en dat de inrichting, ook indien wordt uitgegaan van een emissieniveau van 200 g/GJ NOx, een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan deze overschrijding. De Afdeling ziet geen reden om aan de juistheid van deze conclusie te twijfelen. Verlening van de gevraagde vergunning zou onder deze omstandigheden niet in overeenstemming zijn geweest met artikel 7, eerste lid, van het Besluit. Niet gebleken is dat vergunningverlening desondanks mogelijk was op grond van artikel 7, derde lid, onder b, van het Besluit. Dat het gebruik van de WKK-installaties van de inrichting wellicht elders tot minder emissie van stikstofoxiden in het kader van energieopwekking leidt, is daarvoor niet voldoende. Het college heeft dan ook terecht geoordeeld dat het Besluit in de weg stond aan verlening van de gevraagde vergunning.

Datum uitspraak:
12 november 2008
Zaaknummer:
200709050/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl