ABRvS 200701992/1, 21 mei 2008 (Bestemmingsplan De Schammer, Leusden)

Essentie: Hoewel het Besluit luchtkwaliteit 2005 niet aan de planrealisering in de weg staat, moet het bevoegd gezag motiveren dat het plan in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening is.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Utrecht (GS) over het bestemmingsplan ‘De Schammer 2006' van de gemeente Leusden

Relevante overweging:
2.9.2. Ter zitting heeft de raad verklaard dat het Blk 2005 niet aan de realisering van ligweiden in de weg staat. Dit ontslaat de raad en het college evenwel niet van de verplichting om te motiveren waarom het toelaten van ligweiden in de directe nabijheid van de A28 in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening is. De raad noch het college heeft een zodanige motivering naar voren gebracht. [...]

Datum uitspraak:
21 mei 2008
Zaaknummer:
200701992/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl