ABRvS 201011624/1/R4, 9 november 2011 (Bestemmingsplan Overteylingen)

Essentie: Deze woningbouwlocatie blijft ruim onder de 1500 woningen. Het plan draagt daarom niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. Daarom was geen aanvullende beoordeling nodig om te toetsen het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, als gevolg van negatieve effecten op de luchtkwaliteit.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16), Besluit en Regeling NIBM, Wet op de ruimtelijke ordening

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Zuid-Holland (GS) over het bestemmingsplan ‘Overteylingen’ van de gemeente Teylingen

Relevante overwegingen:
2.5 […] Ter zitting heeft de vereniging betoogd dat, ook als op grond van de Wet milieubeheer het plan moet worden geacht niet in betekenende mate bij te dragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen, niettemin de gevolgen voor de luchtkwaliteit moeten worden betrokken bij de beoordeling of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

2.5.2 […] Nu vaststaat dat de woningbouwlocatie ruim onder de 1500 woningen blijft en het plan dus behoort tot een categorie van gevallen die in het Besluit en de Regeling is aangewezen, draagt de ontwikkeling niet in betekenende mate bij als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer, en behoefde bij de vaststelling van voorliggend plan geen afzonderlijke beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden. Anders dan de vereniging betoogt, bestaat in een geval als het onderhavige geen ruimte voor een aanvullende beoordeling van de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit in het kader van de vraag of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Gelet op het voorgaande heeft het college op dit punt terecht geen aanleiding gezien goedkeuring aan het plan te onthouden.

2.6. Hetgeen de vereniging heeft aangevoerd geeft geen aanleiding voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Datum uitspraak:
9 november 2011
Zaaknummer:
201011624/1/R4
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl