ABRvS 201011988/1/T1/R2, 8 februari 2012 (Bestemmingsplan Nijmegen-Lindenholt)

Essentie:

  • Bij een gemeentelijke weg zijn de bepalingen van het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) niet van toepassing.
  • Het advies van de GGD is in het gemeentelijk beleid opgenomen en in deze situatie toegepast; er is geen strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Toetsingskader: Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit, Wet ruimtelijke ordening

Betreft: Vaststellen bestemmingsplan met daarin een plaatsing van een school.

Relevante overwegingen:

2.13.4 Ten behoeve van de in het plan voorziene ontwikkelingen is geen afzonderlijk luchtkwaliteitsonderzoek verricht. Wel heeft in 2009, vanwege het voornemen om een tweede brug over de Waal te realiseren, onderzoek plaatsgevonden naar de luchtkwaliteit rondom bepaalde wegen - waaronder de Neerbosscheweg - in Nijmegen. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het luchtkwaliteitsonderzoek. Hieruit volgt dat de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (PM10) uitsluitend binnen een beperkte afstand van de Neerbosscheweg en de IJpenbroekweg worden overschreden, maar niet op de locatie waar het schoolgebouw en de sporthal zijn voorzien.

Voorts is door de GGD een advies uitgebracht betreffende de mogelijke gezondheidseffecten van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging voor leerlingen van de voorziene school. Het GGD-advies is gebaseerd op de GGD-richtlijn. In het GGD-advies staat dat hoewel de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (PM10) op de desbetreffende locatie niet worden overschreden, wordt geadviseerd dergelijke gevoelige bestemmingen bij voorkeur niet binnen 300 meter van een snelweg te bouwen. Bouwen binnen een afstand van 100 meter wordt sterk afgeraden.
Mocht worden besloten de school in de zone tussen 100 en 300 meter van de Neerbosscheweg te bouwen, dan raadt de GGD aan aanvullende maatregelen te treffen. Daarbij kan worden gedacht aan het bouwen van de school op een afstand van ten minste 50 meter van de IJpenbroekweg, het nemen van technische maatregelen om de luchtkwaliteit in de school te verbeteren en, mits een andere locatie voorhanden is, het verplaatsen van de sportvelden.

2.13.5  [...]
Niet in geschil is dat de IJpenbroekweg en het deel van de Neerbosscheweg waarlangs de school is voorzien geen provinciale- of rijkswegen, maar gemeentelijke wegen zijn. Gelet hierop zijn deze bepalingen van het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) in het voorliggende geval niet van toepassing. Daargelaten de vraag of in het onderhavige geval betekenis had moeten worden toegekend aan de stelling van de wijkvereniging dat de Neerbosscheweg niet verschilt van een provinciale of rijksweg, overweegt de Afdeling dat er geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van een in voorschrift 2.1 of 4.1 van bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarde.

Voorts is gebleken dat de raad hetgeen in het GGD-advies is bepaald onderschrijft en dit als gemeentelijk beleid heeft toegepast bij de vaststelling van het plan. Op grond hiervan is het schoolgebouw op meer dan 100 meter van de Neerbosscheweg voorzien. Voorts zijn, nu het schoolgebouw is voorzien in de zone tussen 100 en 300 meter van de Neerbosscheweg, zoals aangegeven in het GGD-advies, aanvullende maatregelen genomen. Zo is het schoolgebouw voorzien op een afstand van ongeveer 50 meter van de IJpenbroekweg en zullen technische maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit in de school te verbeteren. Gelet hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat de raad een onjuiste toepassing heeft gegeven aan zijn beleid. Hetgeen de wijkvereniging heeft aangevoerd geeft geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan in zoverre strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Het betoog faalt.

Datum uitspraak:
8 februari 2012
Zaaknummer:
201011988/1/T1/R2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl