ABRvS 201011006/1/R2, 11 januari 2012 (Uitwerkingsplan Assenrade 1, gemeente Hattem)

ABRvS 201011006/1/R2, 11 januari 2012 (Uitwerkingsplan Assenrade 1, gemeente Hattem)

Essentie: In het moederplan zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit reeds afgewogen en is vastgesteld dat de bijdrage van het plan niet in betekenende mate (NIBM) is. Bij het vaststellen van het uitwerkingsplan is geen ruimte om alle gevolgen voor de luchtkwaliteit opnieuw af te wegen.

Toetsingskader: Wet milieubeheer, Besluit NIBM

Betreft: Besluit van de gemeente Hattem tot het vaststellen van het uitwerkingsplan Assenrade 1.

Relevante overwegingen:
2.11.2. Vooropgesteld wordt dat met het onherroepelijk worden van het moederplan de bouw van de woningen in beginsel als een gegeven moet worden beschouwd. De daaruit voortvloeiende gevolgen moeten worden geacht bij dat plan reeds te zijn afgewogen. Met het onderhavige uitwerkingsplan wordt ten dele voldaan aan de verplichting tot uitwerking van het moederplan. Gelet hierop ontbreekt de ruimte om bij de vaststelling van dit uitwerkingsplan alle gevolgen voor de luchtkwaliteit wederom af te wegen.

Bij de vaststelling van het moederplan is onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit. Uit pagina 17 van de plantoelichting blijkt dat sprake is van een woningbouwlocatie met één ontsluitingsweg en dat deze locatie derhalve behoort tot een categorie gevallen die niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide (NO2) als bedoeld in voorschrift 3A.2 van bijlage 3a behorende bij artikel 4, eerste lid, van het Besluit NIBM, zodat de wettelijke regeling inzake luchtkwaliteitseisen niet in de weg staat aan de vaststelling van het uitwerkingsplan.

Datum uitspraak:
11 januari 2012
Zaaknummer:
201011006/1/R2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl