ABRvS 201100032/T1/R1, 6 juni 2012 (Tussenuitspraak bestemmingsplan Beegden)

Essentie: De gemeente kon zich op het standpunt stellen dat een verplaatsing van een agrarisch bedrijf en een geringe uitbreiding daarvan NIBM is. Daarom was geen verdergaand onderzoek naar de luchtkwaliteit nodig.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2)

Betreft: Besluit van de gemeente Maasgouw tot vaststelling van een bestemmingsplan in Beegden.

Relevante overwegingen:
2.11.5. Wat betreft zwevende deeltjes overweegt de Afdeling dat in de toelichting op het plan is vermeld dat algemene onderzoeken naar de luchtkwaliteit zijn gedaan in 2006, waaruit voor de Eerdweg en omliggende wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden van zwevende deeltjes gebleken. De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat het gaat om de verplaatsing van het bedrijf en een uitbreiding welke nauwelijks een toename van verkeersbewegingen met zich zal brengen en die in geen geval zal leiden tot een toename van de concentratie zwevende deeltjes van meer dan 3%, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit luchtkwaliteitseisen. [appellant] en anderen hebben niet aannemelijk gemaakt dat dit onjuist is. Nu de raad ervan uit mocht gaan dat de ontwikkeling van het plan niet in betekenende mate bijdraagt, bestond geen verplichting tot het verrichten van verdergaand onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Datum uitspraak:
6 juni 2012
Zaaknummer:
201100032/T1/R1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl