ABRvS 201102498/1/T1/A4, 26 september 2012 (Veranderingsvergunning pluimveeslachterij)

Essentie: Het is aannemelijk dat de verandering van de inrichting NIBM is, want de capaciteit van de inrichting wordt niet uitgebreid.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16), Besluit NIBM)

Betreft: Besluit van gemeente Epe (B&W) tot verlening van een veranderingsvergunning voor een pluimveeslachterij

Relevante overwegingen:
11.2. Bij het bestreden besluit is vergunning verleend voor een interne wijziging van ruimten, een verandering van de locatie van de laadperrons en een uitbreiding daarvan, een uitbreiding van de parkeerplaats met verharde parkeerplaatsen voor personenauto's en een verplaatsing van de inrit. Het college stelt zich op het standpunt dat de veranderingen marginale gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit, omdat de capaciteit van de inrichting niet wordt uitgebreid. Gelet op de aard en omvang van de veranderingen waarop het bestreden besluit ziet, acht de Afdeling aannemelijk dat de toename van de concentratie in de buitenlucht van stikstofdioxide als gevolg van die veranderingen de 3% grens niet overschrijdt. Nu de uitoefening van de bevoegdheid tot verlening van de gevraagde veranderingsvergunning niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer een grenswaarde is opgenomen, als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer, behoefde het college niet te onderzoeken of de grenswaarden voor stikstofdioxide in voorschrift 2.1, eerste lid, van bijlage 2 bij de Wet milieubeheer worden overschreden.

Datum uitspraak:
26 september 2012
Zaaknummer:
ABRvS 201102498/1/T1/A4
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl