ABRvS 201105998/1/R3, 22 augustus 2012 (Uitbreiding basisschool Teteringen)

Essentie: De gemeente heeft onvoldoende gemotiveerd dat de voorziene school niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de luchtvervuiling. De stelling dat de luchtkwaliteit in de autonome situatie voldoet aan de grenswaarden zegt onvoldoende over de ruimte voor extra verkeersbewegingen.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16)

Betreft: Besluit van gemeente Breda (raad) tot vaststelling van het bestemmingsplan "De Gouwen, Breeschot 18".

Relevante overwegingen:
2.6. [appellant sub 5], [appellant sub 4] en anderen en [appellant sub 6] stellen dat door de raad onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de voorziene school moet worden aangemerkt als een ontwikkeling die niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit waardoor de luchtkwaliteit niet onderzocht hoeft te worden. Volgens [appellanten sub 3] is ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit, nu door de toename van het aantal leerlingen een onaanvaardbare verhoging van de uitstoot van uitlaatgassen van auto's valt te verwachten.
2.6.1. De raad stelt dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen, als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer. Nu de luchtkwaliteit als gevolg van de autonome ontwikkeling voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Wet milieubeheer heeft de raad geen aanleiding gezien onderzoek te doen naar de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit.

2.6.3. Uit het bestreden besluit en de plantoelichting blijkt niet dat de raad de gevolgen van de uitbreiding van de school voor de luchtkwaliteit heeft beoordeeld. De enkele stelling dat de luchtkwaliteit in de bestaande situatie voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de Wet milieubeheer is hiervoor onvoldoende. Niet inzichtelijk is immers gemaakt dat, als gevolg van de vaststelling van het plan, de toename van de concentratie in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM10) als stikstofdioxide niet de 3% grens overschrijdt. Derhalve is evenmin inzichtelijk gemaakt hoeveel ruimte er gelet hierop nog bestaat voor extra verkeersbewegingen voordat deze in betekenende mate zouden bijdragen aan de concentratie van voornoemde stoffen in de buitenlucht. De betogen slagen.

Datum uitspraak:
22 augustus 2012
Zaaknummer:
201105998/1/R3
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl