ABRvS 200705105/1, 29 april 2008 (Watergraafsmeer/De Eenhoorn)

Essentie: De autonome ontwikkeling is in dit verband de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in een gebied zonder de verwezenlijking van (delen van) het bestemmingsplan, waarvan nu het goedkeuringsbesluit voorligt. Daaraan doet niet af, dat de bebouwing op de betreffende kavel inmiddels gerealiseerd is en de verleende vrijstelling en bouwvergunning onherroepelijk zijn.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 7 lid 1 en 3)

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Noord-Holland (GS) over het bestemmingsplan ‘De Eenhoorn' van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer van de gemeente Amsterdam

Relevante overwegingen:
2.7.1. [...]  Ten aanzien echter van de plandelen, die wel voor 2010 zullen worden, of reeds nu zijn, verwezenlijkt en derhalve in beschouwing zijn genomen in voormelde notitie, wordt overwogen dat kavel D en de gevolgen hiervan voor de luchtkwaliteit ten onrechte zijn beschouwd als onderdeel van de autonome ontwikkeling. Onder de autonome ontwikkeling dient in dit verband te worden verstaan de ontwikkeling van de luchtkwaliteit van het gebied zonder de verwezenlijking van het bestemmingsplan. Kavel D maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. Hieraan doet niet af dat de bebouwing op kavel D inmiddels is gerealiseerd en de verleende vrijstelling en bouwvergunning met de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 1 mei 2007 onherroepelijk zijn geworden. Uitsluitend door middel van de vergelijking tussen de autonome ontwikkeling en de ontwikkeling van luchtkwaliteit met de verwezenlijking van het bestemmingsplan kan worden beoordeeld of de luchtkwaliteit als gevolg van het plan per saldo verbetert of gelijk blijft, als bedoeld in artikel 7, derde lid, onder a, van het Blk 2005. Door kavel D als onderdeel van de autonome ontwikkeling aan te merken zijn de mogelijke gevolgen van dit plandeel voor de luchtkwaliteit niet in kaart gebracht en is voormelde vergelijking niet te maken.

Datum uitspraak:
29 april 2008
Zaaknummer:
200705105/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl