ABRvS 200804932/1, 24 december 2008 (Majellaknoop)

Essentie: De autonome ontwikkeling is een feitelijk begrip. Daarbij moet zowel gekeken worden naar de maximale mogelijkheden binnen bestemmingsplannen (het maximaal mogelijke legale gebruik), als naar de feitelijke situatie, zoals die onafhankelijk van het project bestaat.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005 (artikel 7 lid 1 en 3)

Betreft: Vrijstellingsbesluit van gemeente Utrecht voor reconstructie van het verkeersknooppunt Majella en daaraan gelegen delen van wegen

Relevante overwegingen:
2.6.1. Mede gezien de toelichting op de Regeling (Stcrt. 2007, 218), waarin onder het begrip "autonome situatie" als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder d, van de Regeling wordt verstaan de situatie zoals die zou zijn zonder het project en de bijbehorende maatregelen, moet worden geoordeeld dat de autonome ontwikkeling een feitelijk begrip betreft. Bij de beoordeling van de autonome ontwikkeling is derhalve, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet slechts het maximaal mogelijke legale gebruik van belang, maar dient ook de feitelijke situatie te worden bezien, zoals die onafhankelijk van het project bestaat. Niet in geschil is dat de door de rechtbank als illegaal aangemerkte rijstroken reeds tientallen jaren ter plaatse aanwezig zijn als onderdeel van het hoofdwegennet van de stad Utrecht en derhalve duurzaam deel uitmaken van de bestaande feitelijke situatie. Onder die specifieke omstandigheden heeft het college deze rijstroken terecht bij de beoordeling van de autonome ontwikkeling betrokken.

Datum uitspraak:
24 december 2008
Zaaknummer:
200804932/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl