ABRvS 200901159/1, 27 januari 2010 (Zorgcampus De Wingerd, Dantumadeel)

Essentie:

  • Omdat te onzeker is of een planologische ontwikkeling binnen de planperiode zal worden uitgevoerd, mag het bevoegd gezag de positieve gevolgen daarvan niet verdisconteren in het luchtkwaliteitsonderzoek.
  • Ten onrechte heeft het bevoegd gezag niet met een luchtkwaliteitsonderzoek onderbouwd, dat aan de luchtkwaliteitseisen wordt voldaan, als deze planologische ontwikkeling niet zou worden uitgevoerd.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2)

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Fryslân (GS) over het bestemmingsplan 'Zorgcampus De Wingerd' van de gemeente Dantumadeel

Relevante overwegingen:
2.37. [appellante sub 1] en de vereniging hebben aangevoerd dat bij de berekeningen voor wat betreft de verkeersintensiteit in het onderzoek naar de luchtkwaliteit ten onrechte is uitgegaan van de aanleg van de Centrale As, omdat de aanleg daarvan omstreden is en bovendien nog in procedure. Daarnaast betwijfelen zij of bij de aanleg van de Centrale As de verkeersintensiteit over de Hoofdweg halveert. Dit mede omdat de zorgcampus en het winkelcentrum een verkeersaantrekkende werking hebben. Ten slotte hebben [appellante sub 1] en de vereniging aangevoerd dat de invoer van de snelheid in het luchtkwaliteitonderzoek onjuist is, omdat op de Hoofdweg sneller wordt gereden dan de 50 km/uur waarvan is uitgegaan.
2.38. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het gelet op het stadium van planvorming voor de Centrale As te ver voert te oordelen dat de raad onzorgvuldig heeft gehandeld door uit te gaan van de aanleg daarvan. Het college heeft zich voorts in navolging van de raad op het standpunt gesteld dat ook indien de Centrale As niet wordt aangelegd, aan de luchtkwaliteitseisen zal worden voldaan. Daarbij neemt het college in aanmerking dat in het noorden van Fryslân geen overschrijdingen van de grenswaarden die worden gesteld aan luchtkwaliteit voorkomen zodat ook bij aanzienlijk hogere verkeersintensiteiten op de Hoofdweg nog wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen.

2.41. Voorts overweegt de Afdeling nog dat bij de invoer van het aantal motorvoertuigen per etmaal in het luchtkwaliteitonderzoek waarop het bestreden besluit is gebaseerd ten onrechte is gerekend met de getallen uit de verkeersprognose waarbij de Centrale As gerealiseerd is, nu niet vast staat dat de Centrale As binnen de planperiode zal worden aangelegd. De procedures daarvoor zijn immers nog niet afgerond en de uitkomst is nog onzeker. Uit het deskundigenrapport en de verkeersprognoses van eerdere jaren blijkt dat indien wordt uitgegaan van het verkeer over de Hoofdweg zonder de aanleg van De Centrale As, er sprake zal zijn van een verdubbeling van het aantal motorvoertuigen dat per etmaal de Hoofdweg zal passeren. Het standpunt van het college dat ook indien de Centrale As niet wordt aangelegd, aan de luchtkwaliteitseisen zal worden voldaan is niet onderbouwd met een luchtkwaliteitonderzoek. Deze beroepsgrond slaagt.

Datum uitspraak:
27 januari 2010
Zaaknummer:
200901159/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl