ABRvS 200903363/1/R2, 13 oktober 2010 (Het Loo, Doetinchem)

Essentie: Omdat over de aanleg van een weg nog geen concrete besluitvorming had plaatsgevonden, mochten de verkeersgevolgen daarvan niet worden meegenomen in het luchtkwaliteitonderzoek.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2)

Betreft: Besluit van gemeente Doetinchem (raad) tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Het Loo 2007'

Relevante overwegingen:
2.17.2. [...] Ten aanzien van het betoog van Hadeco en andere omtrent de Oostelijke randweg, overweegt de Afdeling dat blijkens het luchtkwaliteitonderzoek het Mobiliteitsplan 2007, met daarin de aanleg van de Oostelijke randweg, als uitgangspunt is genomen. Ten tijde van de vaststelling van het plan had ten aanzien van de Oostelijke randweg echter nog geen concrete besluitvorming plaatsgevonden. Gelet hierop was de aanleg van de Oostelijke randweg naar het oordeel van de Afdeling ten tijde van de vaststelling van het plan niet zodanig concreet dat de verkeersgevolgen daarvan bij de berekeningen van de verkeersintensiteiten konden worden meegenomen in het luchtkwaliteitonderzoek. Het plan is in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen.
2.17.3. Inmiddels zijn in opdracht van de raad nieuwe berekeningen met betrekking tot de luchtkwaliteit uitgevoerd, waarbij de aanleg van de Oostelijke randweg niet is meegenomen. Uit de resultaten van deze berekeningen volgt dat ook indien de Oostelijke randweg niet bij het onderzoek wordt betrokken, kan worden voldaan aan de grenswaarden, zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Ten aanzien van het betoog van Hadeco en andere dat onvoldoende duidelijk is welke invoergegevens de raad bij deze berekeningen heeft gehanteerd, heeft de raad ter zitting uiteengezet dat dezelfde invoergegevens zijn gehanteerd als bij het luchtkwaliteitonderzoek, met als enige verschil dat de Oostelijke Randweg niet in het onderzoek is opgenomen. Nu uit de aanvullende berekeningen volgt dat ook zonder de aanleg van de Oostelijke randweg kan worden voldaan aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Wet milieubeheer, hoeft het hiervoor geconstateerde gebrek niet in de weg te staan aan het in stand laten van de rechtsgevolgen van het plan, voor zover dat dient te worden vernietigd.

Datum uitspraak:
13 oktober 2010
Zaaknummer:
200903363/1/R2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl