ABRvS 200606822/1, 13 februari 2008 (Luchtvaartterrein Maastricht)

Essentie: Zichtjaren: in beginsel moeten luchtkwaliteitsonderzoeken een doorkijk bieden naar latere jaren, en zich niet beperken tot het jaar waarin de luchtkwaliteitsnormen van kracht worden. De verwachte autonome ontwikkelingen zijn daarbij van belang.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005

Betreft: Aanwijzingsbesluit van de Minister van VenW en de staatssecretaris van VROM, voor het luchtvaartterrein Maastricht

Relevante overwegingen:
2.17.1. Verweerders betogen dat is uitgegaan van maximaal gebruik van de geluidsruimte in 2010 en dat een verslechtering van de luchtkwaliteit daarna uitgesloten is. Ook wijzen zij er op dat nog geen rekening is gehouden met het zogeheten septemberpakket van het Rijk.
2.17.2. Zoals uit de uitspraak van de Afdeling van 25 juli 2007, nr. 200602152/1 kan worden afgeleid, kan in beginsel niet worden volstaan met luchtkwaliteitsonderzoeken die alleen inzicht geven in de concentraties luchtverontreinigende stoffen in het jaar 2010. De verplichtingen uit het Blk 2005 gelden immers ook nog daarna, zodat voor een ruimtelijke ontwikkeling als hier in geding een doorkijk naar latere jaren geboden is. Daarbij is van belang dat volgens de door verweerders overgelegde stukken ook in de autonome ontwikkeling een toename van het wegverkeer van de A2 en het onderliggende wegennet wordt verwacht, die invloed zal hebben op de concentraties luchtverontreinigende stoffen na 2010. Deze groei wordt onder meer veroorzaakt door ontwikkelingen in de directe omgeving van de luchthaven die al voldoende concreet waren ten tijde van het nemen van het bestreden besluit, zoals de uitbreiding van het bedrijventerrein Bamford en de aanleg van bedrijventerreinen Businesspark Maastricht Aachen Airport. Deze ontwikkelingen zullen echter in 2010 niet al volledig zijn gerealiseerd.

Datum uitspraak:
13 februari 2008
Zaaknummer:
200606822/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl