ABRvS 200608663/1, 30 januari 2008 (Bestemmingsplan Buitenvaart II, Hoogeveen)

Essentie: In luchtkwaliteitsonderzoek bij bestemmingsplanwijziging moet het bevoegd gezag motiveren welke situatie representatief is voor de maximale planologische mogelijkheden van het plan (realistische inschatting van de bedrijfsinvulling).

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Drenthe (GS) over het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Buitenvaart II' van de gemeente Hoogeveen

Relevante overweging:
2.16.2 [...] Bij de berekening van de bijdrage van de bedrijven aan de luchtkwaliteit is uitsluitend het bestaande bedrijf DOC-kaas betrokken. De bijdrage van de nieuw op het bedrijventerrein te vestigen bedrijven is niet meegenomen. De Afdeling overweegt dienaangaande het volgende. Het plandeel met de bestemming "Bedrijfsdoeleinden (Bd)" maakt bij recht de vestiging van verschillende nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein mogelijk met uiteenlopende gevolgen voor de luchtkwaliteit. Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting acht de Afdeling evenwel met verweerder niet aannemelijk dat uitsluitend één bepaald soort bedrijven van de zwaarste categorie als genoemd in de staat van bedrijfsactiviteiten zich op het bedrijventerrein zal vestigen. Onder deze omstandigheden ligt het op de weg van verweerder om te motiveren welke situatie, waarin zich nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein vestigen, representatief voor de maximale planologische mogelijkheden van het plan kan worden geacht, en, of in dat geval de in het Blk 2005 genoemde grenswaarden in acht worden genomen. Nu verweerder dit heeft nagelaten, berust het plandeel met de bestemming "Bedrijfsdoeleinden (Bd)", in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht niet op een deugdelijke motivering.

Datum uitspraak:
30 januari 2008
Zaaknummer:
200608663/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl