ABRvS 200702603/1, 20 augustus 2008 (Bestemmingsplan Sint-Michielsgestel)

Essentie: Onzorgvuldige voorbereiding van het besluit, omdat niet inzichtelijk is of bij een representatieve maximale planologische invulling de grenswaarden voor luchtkwaliteit in acht zijn genomen, en onduidelijk is op welke punten de luchtkwaliteit is gemeten en berekend.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Noord-Brabant (GS) over het bestemmingsplan ‘Centrum Sint-Michielsgestel' van de gemeente Sint-Michielsgestel

Relevante overwegingen:
2.8. [appellant sub 4] en [appellant sub 1] betogen dat het plan in strijd is met het Blk 2005.
[appellant sub 4] voert in dit verband aan dat in het onderzoek ten onrechte niet wordt uitgegaan van de maximale planologische invulling, ten gevolge waarvan de te verwachten verkeersintensiteiten zijn onderschat. Tevens is volgens hem onduidelijk wat de omvang en begrenzing van het gebied is waarvoor een overschrijding is vastgesteld. Voorts stelt hij dat ten onrechte rekening is gehouden met verkeersmaatregelen die geen rechtstreeks gevolg van het plan zijn en dat de uitvoering van deze maatregelen niet zeker is.
[appellant sub 1] voert in dit verband aan dat ter plaatse van zijn woning het aantal overschrijdingen van het 24-uursgemiddelde aan fijnstof zal toenemen.

2.8.2. De Afdeling stelt vast dat artikel 10, eerste lid, van de planvoorschriften een groot aantal verschillende invullingen van de plandelen met de bestemming "Centrumdoeleinden 1" mogelijk maakt, terwijl hierin niet is voorzien in nadere voorschriften, die de mogelijke functies en functiewisselingen binnen deze bestemming reguleren. Voorts staat vast dat afhankelijk van de invulling van deze plandelen verschillende verkeersintensiteiten zullen optreden. Dit brengt mee dat aannemelijk moet zijn gemaakt dat de aannames over de te verwachten verkeersintensiteiten, zoals deze aan de luchtkwaliteitsonderzoeken ten grondslag zijn gelegd, representatief moeten zijn voor de maximale planologische mogelijkheden van de plandelen. In het deskundigenbericht staat hierover vermeld dat de bestemming "Centrumdoeleinden 1" een verdergaande invulling met detailhandel mogelijk maakt dan waarvan in de uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoeken is uitgegaan en dat een indicatieve berekening laat zien dat een groter aandeel van detailhandel binnen deze bestemming zal leiden tot een groter aantal verkeersbewegingen dan is aangenomen in de luchtkwaliteitsonderzoeken. Hieruit volgt dat niet inzichtelijk is of bij een representatief te achten maximale invulling van de betrokken plandelen de in het Blk 2005 genoemde grenswaarden in acht zijn genomen.
Tevens komt uit het tweede luchtkwaliteitsrapport niet duidelijk naar voren op welke punten binnen het plangebied de luchtkwaliteit is gemeten en berekend.
Gelet op het voorgaande is het plan in zoverre onzorgvuldig voorbereid. De overige argumenten binnen deze beroepsgrond behoeven derhalve geen bespreking.

Datum uitspraak:
20 augustus 2008
Zaaknummer:
200702603/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl