ABRvS 200808579/1/R1, 27 januari 2010 (Bestemmingsplan Overteylingen)

Essentie:

  • Het bevoegd gezag mocht zich bij de besluitvorming niet op het luchtkwaliteitsonderzoek baseren. Het bevoegd gezag kon de flinke verschillen in verkeersintensiteiten in twee luchtkwaliteitsrapporten niet verklaren, en daarom is het niet uitgesloten dat het onderzoek gebaseerd is op onjuiste uitgangspunten.
  • Overgangsrecht luchtkwaliteit: op een ontwerpplan dat vóór 15 november 2007 ter inzage is gelegd is het Besluit luchtkwaliteit 2005 van toepassing, maar als dat plan vervolgens ná 15 november 2007 wordt vastgesteld, dan gelden daarop de bepalingen uit de Wet milieubeheer.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2)

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Zuid-Holland (GS) over het bestemmingsplan 'Overteylingen' van de gemeente Teylingen

Relevante overwegingen:
2.16. BBNS en [appellant sub 2 A] stellen in beroep voorts wat betreft de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit onder meer dat er verschillen zijn in de verhoudingen licht verkeer, middelzwaar verkeer en zwaar verkeer die zijn gehanteerd in het luchtkwaliteitsonderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan het plan en in het Rapport Luchtkwaliteit 2006 gemeente Teylingen van de milieudienst West-Holland (hierna: het Rapport Luchtkwaliteit 2006). Voorts is in het Rapport Luchtkwaliteit 2006 uitgegaan van hogere verkeersintensiteiten op de Teijlingerlaan, aldus BBNS en [appellant sub 2 A].
2.16.1. Onweersproken is dat voornoemde verschillen wat betreft de Teijlingerlaan/Hoofdstraat bestaan en dat in het luchtkwaliteitsonderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan het plan is uitgegaan van meer licht verkeer dan in het Rapport Luchtkwaliteit 2006. Voorts staat vast dat dit laatste rapport dateert van 27 september 2007, derhalve ook van voor de vaststelling van het plan, zodat zowel de raad als het college dit bij de besluitvorming behoorde te betrekken.
In de stukken noch ter zitting heeft de raad of het college een verklaring gegeven voor deze verschillen. Gelet op het feit dat de emissies van vrachtverkeer veel groter zijn dan de emissies van personenauto's en het verschil in verkeersintensiteiten op de Teijlingerlaan meer dan een factor twee bedraagt, is de Afdeling van oordeel dat niet is uitgesloten dat het luchtkwaliteitsonderzoek in zoverre niet berust op juiste uitgangspunten. De enkele niet nader onderbouwde stelling van het college dat de verschillen zo klein zijn dat deze niet relevant zijn voor de uitkomsten van het onderzoek, geeft geen aanleiding voor een ander oordeel. Hetzelfde geldt voor de stelling van het college dat het Rapport Luchtkwaliteit 2006, dat niet is meegenomen in het deskundigenbericht, in het kader van een eventueel vast te stellen saneringsplan is opgesteld.
Gelet hierop heeft het college zich bij zijn aanname dat wordt voldaan aan de grenswaarden ten onrechte gebaseerd op het luchtkwaliteitsonderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan het plan. Daarbij komt dat op 15 november 2007 de Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking is getreden. Bij deze wet is het Besluit luchtkwaliteit 2005 ingetrokken. Ingevolge artikel V, voor zover thans aan de orde, van deze wet zijn titel 5.2 van de Wet milieubeheer en bijlage 2 van die wet en de op titel 5.2 berustende bepalingen niet van toepassing op een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet met toepassing van artikel 7 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 vastgesteld besluit. Het plan is vastgesteld na 15 november 2007 en derhalve is titel 5.2 en de daarbij behorende regelgeving van toepassing. Anders dan het college betoogt, hebben de in artikel V opgenomen woorden "of ontwerpbesluit" uitsluitend betekenis in de fase tussen ontwerpbesluit en vaststelling van een besluit. Op een ontwerpplan dat voor de inwerkingtreding van de wet ter inzage is gelegd is het Besluit luchtkwaliteit 2005 van toepassing, terwijl op de vaststelling van een plan, als deze na de inwerkingtreding van de wet heeft plaatsgevonden, de bepalingen uit de Wet milieubeheer van toepassing zijn. Het college heeft dit niet onderkend, aangezien het is uitgegaan van de toepasselijkheid van het Besluit luchtkwaliteit 2005 op het plan.

Datum uitspraak:
27 januari 2010
Zaaknummer:
200808579/1/R1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl