ABRvS 200900778/1/R1, 30 september 2009 (Uitbreiding Artis)

Essentie: Volgens een tegenrapport worden de grenswaarden voor luchtkwaliteit reeds in de autonome situatie overschreden. Die berekeningen zijn echter gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat de grenswaarden overschreden zullen worden.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16)

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Noord-Holland (GS) over het bestemmingsplan ‘Derde fase uitbreiding Artis' van de gemeente Amsterdam

Relevante overwegingen:
2.12.2. Gelet op het voorgaande overweegt de Afdeling dat het tegenrapport derhalve in zoverre is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en reeds daarom niet kan leiden tot het oordeel dat het college zich niet heeft mogen baseren op de in het verkeersintensiteitenonderzoek berekende verkeersaantrekkende werking van het plan.

2.13.1. Deze vermeende overschrijdingen van de grenswaarden zijn gebaseerd op de in het tegenrapport en de notitie van EW berekende verkeersstromen. Gelet op hetgeen is overwogen in 2.11.3. en 2.12.2. zijn deze berekeningen voor de luchtkwaliteit gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en invoergegevens. De Afdeling ziet reeds daarom in het betoog van de stichting omtrent de vermeende overschrijdingen van de grenswaarden geen aanleiding voor het oordeel dat niet aan de grenswaarden voor NO2 en benzeen kan worden voldaan.

Datum uitspraak:
30 september 2009
Zaaknummer:
200900778/1/R1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl