ABRvS 200904503/1/R2, 22 december 2010 (Bestemmingsplan Goese Schans)

Essentie: Het bevoegd gezag had voldoende onderbouwd waarom het in deze situatie geen andere stoffen dan stikstofdioxide en fijnstof had getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2)

Betreft:
Goedkeuringsbesluit van provincie Zeeland (GS) over het bestemmingsplan ‘Goese Schans' van de gemeente Goes, en
Goedkeuringsbesluit van provincie Zeeland (GS) over het krachtens de Interimwet stad- en milieubenadering genomen besluit van de gemeente Goes

Relevante overwegingen:
2.15.3. [...] In het luchtkwaliteitonderzoek zijn de stoffen stikstofdioxide en fijnstof getoetst aan de toegestane waarden. In de tabel rekenresultaten behorende bij het luchtkwaliteitonderzoek zijn de berekende concentraties van benzeen, zwaveldioxide, koolmonoxide en benzo(a)pyreen wel vermeld, maar deze stoffen zijn niet getoetst aan de toegestane waarden. In de plantoelichting is in dit verband aangegeven dat andere stoffen dan stikstofdioxide en fijnstof een beperkter invloed hebben op de luchtkwaliteit bij wegen. In de plantoelichting en door het college wordt in dit verband verwezen naar pagina 23 van de handreiking Meten en Rekenen luchtkwaliteit en naar testberekeningen die door TNO met het CAR II model zijn verricht. Omdat de achtergrondconcentraties van deze andere stoffen in Nederland niet sterk variëren wordt algemeen aangenomen dat deze grenswaarden niet worden overschreden. De Afdeling komt dit uitgangspunt niet onjuist voor. [...]

Datum uitspraak:
22 december 2010
Zaaknummer:
200904503/1/R2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl