ABRvS 201202859/1/R1, 24 oktober 2012 (Stationsomgeving Hanzelijn)

Essentie: Het stedenbouwkundig plan en achterliggende verkeersgegevens vormen in deze situatie geen representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Toetsingskader: Wet milieubeheer

Betreft: Besluit van de gemeente Kampen tot vaststelling van het bestemmingsplan "Stationsomgeving Hanzelijn"

Relevante overwegingen:
12.5. Anders dan [appellant sub 2] en anderen betogen, behoefde in het verkeersonderzoek niet te worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden, maar kon worden volstaan met een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden, te meer nu het een globaal grotendeels uit te werken bestemmingsplan betreft. Het stedenbouwkundig plan is evenwel geen representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden. Daarbij betrekt de Afdeling dat het plan een groter bvo aan maatschappelijke voorzieningen en detailhandel mogelijk maakt dan het stedenbouwkundig plan. Voorts maakt het plan sportieve en recreatieve voorzieningen, horeca en bedrijven in categorie 1 en 2 mogelijk, terwijl in het stedenbouwkundig plan geen rekening is gehouden met deze functies. Weliswaar maakt het plan daarentegen een kleiner bvo aan kantoren en minder woningen mogelijk, maar niet valt uit te sluiten dat maatschappelijke voorzieningen, detailhandel, horeca, sportieve en recreatieve voorzieningen en bedrijven in categorie 1 en 2 tot meer verkeersbewegingen en een grotere parkeerbehoefte zullen leiden dan woningen en kantoren, zoals [appellant sub 2] en anderen aanvoeren.

15.4. [...] In het rapport luchtkwaliteit is evenwel ten onrechte uitgegaan van verkeersgegevens die gebaseerd zijn op het verkeersmodel, nu in het verkeersmodel is uitgegaan van het stedenbouwkundig plan. Zoals is overwogen in 12.5 is het stedenbouwkundig plan geen representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden. Gelet hierop ziet de Afdeling in hetgeen [appellant sub 2] en anderen hebben aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat aan het rapport luchtkwaliteit zodanige gebreken kleven en dat dit zodanige leemten in kennis bevat dat de raad het rapport luchtkwaliteit niet ten grondslag heeft kunnen leggen aan het bestreden besluit. Het bestreden besluit is derhalve wat betreft de luchtkwaliteit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

Datum uitspraak:
24 oktober 2012
Zaaknummer:
201202859/1/R1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl