ABRvS 201310564/1/R2, 3 september 2014 (Hotel Van der Valk, Nijmegen)

Essentie: Als gevolg van het plan neemt het verkeer verwaarloosbaar toe, in vergelijking met de totale verkeersbelasting ter plaatse. Daarom hoefde de gemeente geen verder onderzoek te doen naar de luchtkwaliteitsgevolgen van het plan.

Toetsingskader: Wet milieubeheer

Betreft: Besluit van gemeente Nijmegen (raad) tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Dorp Lent - 12 (Hotel Van der Valk)’

Relevante overwegingen:
28. [appellante sub 3] en anderen betogen dat ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de in het plan voorziene ontwikkelingen voor de luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied. De te verwachten toename van het verkeer ten behoeve van het in het plan voorziene hotel en de bouw van een extra stoplicht op de nieuwe kruising Graaf Alardsingel-Prins Mauritssingel zal volgens [appellante sub 3] en anderen een sterke verslechtering van de luchtkwaliteit met zich brengen.

28.1. De raad stelt zich op het standpunt dat het aantal ten gevolge van de in het plan voorziene ontwikkeling te verwachten verkeersbewegingen in het niet valt bij de aantallen te verwachten verkeersbewegingen op de Prins Mauritssingel, zodat de bijdrage van het verkeer van en naar het voorziene hotel aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, maar zeer beperkt zal zijn.

28.2. Zoals hiervoor is overwogen, brengt de voorziene ontwikkeling op de Prins Mauritssingel naar verwachting een toename van ongeveer 550 motorvoertuigbewegingen per etmaal met zich. Zoals onder 15.2 is overwogen heeft de raad zich, gelet op de reeds bestaande 40.000 tot 45.000 motorvoertuigbewegingen op de Prins Mauritssingel, op het standpunt kunnen stellen dat de toename van de hoeveelheid verkeer ten gevolge van het voorziene hotel verwaarloosbaar is in vergelijking met de totale verkeersbelasting op de Prins Mauritssingel. De raad heeft zich dan ook op het standpunt kunnen stellen dat geen grond bestaat voor de verwachting dat de realisering van het voorziene hotel op die locatie zodanig zal bijdragen aan de luchtkwaliteit ter plaatse dat hij gehouden was tot het verrichten van nader onderzoek naar de gevolgen van de in het plan voorziene ontwikkelingen voor de luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied.

Datum uitspraak:
3 september 2014
Zaaknummer:
201310564/1/R2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl