ABRvS 201600306/1/R4, 13 juli 2016 (Reconstructie N34 Coevorden)

Essentie: Het bevoegd gezag moet in besluiten na 1 januari 2015 onderbouwen dat aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan.

Toetsingskader: Wet milieubeheer

Betreft: Besluit van gemeente Coevorden (raad) tot het gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan "Reconstructie N34 (provinciegrens-aansluiting N377)"

Relevante overwegingen:
6.3.4. Ingevolge voorschrift 4.4, eerste lid, van bijlage 2 van de Wet milieubeheer geldt voor zwevende deeltjes (PM2,5) met ingang van 1 januari 2015 de volgende grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens: 25 microgram per m3, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie. Nu het bestreden besluit na 1 januari 2015 genomen is, moet gelet op de voornoemde bepalingen aan de genoemde grenswaarde voor PM2,5 worden voldaan. Uit het luchtkwaliteitrapport blijkt dat daar geen onderzoek naar is verricht. De raad heeft naar het oordeel van de Afdeling niet zonder nadere onderbouwing kunnen concluderen dat aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan. Het bestreden besluit is in zoverre genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.

Datum uitspraak:
13 juli 2016
Zaaknummer:
201600306/1/R4
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl