ABRvS 200703634/1, 29 april 2008 (Uitbreiding kantoorgebouw, Zeist)

Essentie:

  • Indien een specifieke versie van een rekenmethode (‘rekenhart') is goedgekeurd, mag ook een daarop gebaseerd rekenprogramma worden gebruikt voor luchtkwaliteitsberekeningen.
  • Overgangsrecht luchtkwaliteit: op een besluit op bezwaar dat ná 15 november 2007 wordt genomen, is onmiddellijk de Wet milieubeheer van toepassing.
  • Overgangsrecht luchtkwaliteit: de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit worden in stand gehouden, omdat de grenswaarden onder het Besluit luchtkwaliteit 2005 en onder de Wet milieubeheer gelijk zijn.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2)

Betreft: Besluit van gemeente Zeist (B&W) tot verlening van vrijstelling en bouwvergunning eerste fase voor het uitbreiden van het bestaande kantoorgebouw, inclusief bedrijfsrestaurant en parkeerkelder

Relevante overwegingen:
2.9.2. Zoals uit de stukken is gebleken en door het college ter zitting is toegelicht, is het programma Geostacks, dat is ontwikkeld door DGMR, gebaseerd op de rekenmethode Stacks+. Op 21 februari 2007 is door de minister de rekenmethode Stacks+ versie 2006.4 van KEMA goedgekeurd. In het Meet- en rekenvoorschrift is geen afzonderlijk goedkeuringsvereiste voor rekenprogramma's opgenomen. Het programma Geostacks, waarin de goedgekeurde rekenmethode Stacks+ versie 2006.4 van KEMA is opgenomen, kan dan ook worden geacht te voldoen aan het bepaalde in het Meet- en rekenvoorschrift.
2.9.3. Gebleken is evenwel dat bij het onderzoek dat heeft geleid tot het rapport van de Milieudienst van februari en april 2007 gebruik is gemaakt van het programma Geostacks met een versie van de rekenmethode Stacks+ die niet door de minister was goedgekeurd. Het college had zijn oordeel dat wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit als bedoeld in het Blk 2005 in het besluit van 24 mei 2007 dan ook niet op deze rapporten mogen baseren. In het rapport van juli 2007, dat is gebaseerd op een onderzoek waarin gebruik is gemaakt van het programma Geostacks met een goedgekeurde versie van de rekenmethode Stacks+, wordt evenwel tot dezelfde conclusies gekomen als in het rapport van februari 2007. Om die reden zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 24 mei 2007 gegrond verklaren en dit besluit vernietigen, doch wordt aanleiding gezien om de rechtsgevolgen daarvan in stand laten. Daartoe neemt de Afdeling in aanmerking dat gelet op het vorenstaande geen grond bestaat voor het oordeel dat het bouwplan niet voldoet aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10) zoals neergelegd in het Blk 2005. Op 15 november 2007 is in werking getreden de wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) (Stb. 2007, 434), die het Blk 2005 vervangt. De Afdeling stelt vast dat deze wet onmiddellijke werking heeft. Nu in deze wet dezelfde grenswaarden voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10) als in het Blk 2005 worden gesteld, kan het bouwplan gelet op het vorenstaande evenmin in strijd met de thans van toepassing zijnde luchtkwaliteitseisen in de Wet milieubeheer worden geacht.

Verwante rechtsoverwegingen staat bijvoorbeeld in:

ABRvS 200708244/1, 28 januari 2009 (Bestemmingsplan Schelluinen-West)
2.29.1. In haar luchtkwaliteitsonderzoek van 9 augustus 2006 heeft KEMA gebruik gemaakt van versie 2006.3 van de rekenmethode STACKS+. Deze versie is niet overeenkomstig het Meet- en rekenvoorschrift door de minister van VROM goedgekeurd. Nu is gerekend met een niet goedgekeurde versie van de rekenmethode STACKS+ heeft het college zijn in het bestreden besluit neergelegde standpunt dat wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit als bedoeld in het Blk 2005, reeds om die reden niet op dit rapport mogen baseren. Dat versie 2006.3 volgens de raad slechts in zeer beperkte mate van de ten tijde van het bestreden besluit wel goedgekeurde versie 2006.4 verschilt, neemt niet weg dat aan het onderzoek een niet goedgekeurde rekenmethode ten grondslag lag en dat dit onderzoek in zoverre niet in overeenstemming kan worden geacht met het Meet- en rekenvoorschrift.

Datum uitspraak:
29 april 2008
Zaaknummer:
200703634/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl