ABRvS 200808838/1, 18 november 2009 (Revisievergunning provincie Utrecht)

Essentie: Het beoordelen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit via berekeningen is gebruikelijk, en bovendien hanteerde het bevoegd gezag realistische uitgangspunten door gebruik te maken van kengetallen die zijn verkregen door in vergelijkbare gevallen uitgevoerde metingen.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16)

Betreft: Besluit van provincie Utrecht (GS) tot verlening van een revisievergunning voor een inrichting voor onder meer het storten van diverse afvalstoffen en baggerspecie, en het overslaan van afval

Relevante overweging:
2.8.2. [...] Het college stelt in het verweerschrift dat de berekeningen zijn uitgevoerd met gebruikmaking van kengetallen, die zijn verkregen door in vergelijkbare gevallen uitgevoerde metingen. Mede gelet op hetgeen daaromtrent in het deskundigenbericht naar voren is gebracht is de Afdeling van oordeel dat niet alleen het door middel van berekeningen in plaats van metingen beoordelen van de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de luchtkwaliteit gebruikelijk is, maar dat in dit geval daarbij realistische uitgangspunten zijn gehanteerd en dat de conclusie van het uitgevoerde onderzoek juist is. In hetgeen [appellant] hierover heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding aan de juistheid hiervan te twijfelen. Artikel 5.16, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer staat derhalve niet aan vergunningverlening in de weg.

Datum uitspraak:
18 november 2009
Zaaknummer:
200808838/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl