ABRvS 200903668/1/R3, 1 december 2010 (Bestemmingsplan De Zwaaikom, Oosterhout)

Essentie:

  • Overgangsrecht luchtkwaliteit: op het goedkeuringsbesluit dat ná 15 november 2007 is genomen is het Besluit luchtkwaliteit 2005 van toepassing, indien het onderliggende bestemmingsplan ten tijde van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is vastgesteld.
  • Bij het goedkeuringsbesluit moet de provincie actuele relevante feiten en omstandigheden meenemen; daarom mocht zij zich baseren op rekenresultaten die verkregen waren met een actuelere versie van het CAR-II-model dan ten tijde van de vaststelling van het bestemmingplan beschikbaar was.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005

Betreft: Goedkeuringsbesluit van provincie Noord-Brabant over het bestemmingsplan ‘De Zwaaikom' van de gemeente Oosterhout

Relevante overwegingen:
2.15.1. Ingevolge artikel V, voor zover thans van belang, van de Wijzigingswet zijn titel 5.2 van de Wet milieubeheer, bijlage 2 van die wet en de op titel 5.2 berustende bepalingen niet van toepassing op een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet met toepassing van artikel 7 van het Blk 2005 vastgesteld besluit.
Ingevolge artikel VI is met ingang van 15 november 2007 het Blk 2005 ingetrokken, met dien verstande dat de artikelen van het Blk 2005 zoals deze ten tijde van de intrekking golden van toepassing blijven op een voor de datum van intrekking van het Blk 2005 met toepassing van artikel 7 van het Blk 2005 vastgesteld besluit.
Het bestemmingsplan is op 20 september 2005 vastgesteld, zodat het Blk 2005 hierop van toepassing is en in het geluid- en luchtrapport terecht aan het Blk 2005 is getoetst.
2.15.2. Het feit dat voor de regelgeving als peildatum september 2005 geldt, brengt echter niet mee dat voor de berekening van de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit versie 4.0 van het CAR-II-model gebruikt had moeten worden. Het CAR-II-model is geen regelgeving waarvoor overgangsrechtelijke bepalingen gelden, maar een rekenmodel. De versiewijziging betreft geen wijziging van dit model, maar een aanpassing van de in het rekenmodel gehanteerde emissieparameters en achtergrondconcentraties aan de nieuwste metingen, inzichten en prognoses. Omdat het college de relevante feiten en omstandigheden die zich voordoen tot het moment van het nemen van het besluit bij de besluitvorming dient te betrekken, faalt het betoog dat het besluit niet mocht worden gebaseerd op het geluid- en luchtrapport op de grond dat daarin gebruik is gemaakt van versie 7.0 van het CAR-II-model.

Datum uitspraak:
1 december 2010
Zaaknummer:
200903668/1/R3
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl