ABRvS 200906680/1/M1, 16 juni 2010 (Veranderingsvergunning Limburg)

Essentie:

  • Bij de vaststelling van de grootschalige concentratiegegevens is rekening gehouden met emissiebronnen uit binnen- en buitenland.
  • Er hoeft geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden op een voor het publiek afgesloten industrieterrein.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16) en Regeling beoordeling luchtkwaliteit

Betreft: Besluit van provincie Limburg (GS) tot verlening van een vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie en ontwikkeling van silicaathoudende verbindingen en zeolieten

Relevante overwegingen:
2.4.3. In het bestreden besluit is bij het bepalen van de achtergrondconcentratie van stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10) gebruik gemaakt van de grootschalige concentratiegegevens als bedoeld in artikel 66 van de Regeling. Blijkens het deskundigenbericht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (hierna: het deskundigenbericht) komen de grootschalige concentratiegegevens tot stand door een combinatie van metingen en berekeningen, waarbij rekening wordt gehouden met emissiebronnen uit binnen- en buitenland. Hetgeen het college van burgemeester en wethouders en [appellant sub 2] stellen, geeft geen aanleiding voor het oordeel dat het college van gedeputeerde staten niet heeft mogen uitgaan van de gegevens zoals gehanteerd in het bestreden besluit, ten aanzien waarvan - in het licht van artikel 67 van de Regeling - niet kan worden ingezien dat bij het bepalen van de achtergrondconcentratie door het college van gedeputeerde staten immissiemetingen hadden moeten worden verricht.
2.4.5. Het terrein waarop de inrichting zich bevindt, is gelegen op een voor het publiek afgesloten industrieterrein. Uit artikel 2, derde lid, aanhef en onder a en b, van de Regeling volgt dat geen beoordeling van de luchtkwaliteit behoeft plaats te vinden op locaties die zich bevinden op een dergelijk terrein, zodat een beoordeling van de luchtkwaliteit in zoverre achterwege mocht blijven. [...]

Datum uitspraak:
16 juni 2010
Zaaknummer:
200906680/1/M1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl