1.2 Doel

Het algemene doel van de Handreiking is de gebruiker te helpen bij het goed toepassen van het NNM (zie deel I, hoofdstuk 1 van de Handreiking). Deel II heeft tot doel:

  • de gebruiker praktische handvatten te bieden bij de vertaling van de concrete situatie naar modelinvoer;
  • de invoer van parameters eenduidiger te maken;
  • praktische vragen te beantwoorden;
  • een onderbouwing te geven van de te maken keuzes van parameters.

De handreiking schrijft geen keuzes voor, maar doet wel aanbevelingen om tot een goede, onderbouwde afweging te komen.

De keuze voor een bepaalde waarde van parameters en de invloed daarvan op de resultaten van de berekening is een belangrijk onderdeel in de uitwerking. Er is naar gestreefd de mogelijke keuzes bij de invoer helder uiteen te zetten. En hierbij steeds aan te sluiten bij de meest realistische modelresultaten.